Staatscourant No. 176 van 1995


DEF

Hernieuwde vaststelling Besluit tot instelling Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties

5 september 1995/nr. DO006/95/16598
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie, en van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 2, tweede en derde lid, van het Koninklijk besluit van 4 september 1992, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties (Stb. 514);

Besluit:

Artikel I
De beschikking van de Minister van Defensie van 9 oktober 1992, nr. DO 006/92/25496 (Stcrt. 1992, 200), wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 1 wordt aangevuld met een nieuw onderdeel, luidende
e. voor deelname van een Nederlands detachement aan de VN-vredesmacht in Haïti (UNMIH II) heeft het lint aan de linker boord een kobaltblauwe baan, gevolgd door een rode baan, elk ter breedte van 1,5 millimeter; vervolgens een lichtblauwe baan ter breedte van 4 millimeter en een witte baan ter breedte van 5 millimeter; in het midden drie verticale banen in de volgorde rood, wit en blauw, elk ter breedte van 1 millimeter, vervolgens een witte baan ter breedte van 5 millimeter, een lichtblauwe baan ter breedte van 5 millimeter, een kobaltblauwe baan, gevolgd door een rode baan, elk ter breedte van 1,5 millimeter.

Artikel II
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 8 september 1995.
Deze beschikking, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden, zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 september 1995.
De Minister voornoemd,
J.J.C. Voorhoeve