Staatscourant No. 30 van woensdag 12 februari 1992, blz. 11


DEF

Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties

Hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties

6 febuari 1992/nr. DO 90/004/2368
Afd. Bureau Onderscheidingen

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie, en van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 14 november 1990 (Stb. 1990, 568), houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties;

Besluit:

Artikel I
De beschikking van de Minister van Defensie van 13 december 1990, nr. DO 90/004/29046 (Stcrt. 1990, 251), wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 1 wordt aangevuld met een nieuw onderdeel, luidende:
d. voor de deelname aan de uitvoering van taken van de door de Europese Gemeenschap ingestelde EG Monitor-missie, in Joegoslavië heeft het lint aan het linker boord een blauwe baan van 4 millimeter, gevolgd door een baan van 6½ millimeter, in het midden drie verticale banen in de volgorde rood, wit en blauw, elk ter breedte van 2 millimeter, vervolgens een witte baan van 6½ millimeter, gevolgd door een rode baan van 4 millimeter aan het rechter boord.

Artikel II
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.
Deze beschikking, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken, alsmede aan de Kanselier der Nederlandse Orden, zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie,
A.L. ter Beek