Staatscourant No. 176 van 1995


DEF

Vaststelling van linten c.q. gesp

9 oktober 1992/nr. DO 006/92/25496 Bureau Secretaris-Generaal/Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 2, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit van 4 september 1992, houdende vernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties (Stb. 514);

Besluit:

Artikel 1
Bij de Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties worden voor onderstaande operaties de volgende linten vastgesteld:
a. voor deelname als waarnemer van een vredesmacht van de Verenigde Naties heeft het lint aan de boorden een lichtblauwe baan van 4 millimeter, gevolgd door een witte baan van 6˝ millimeter; in het midden drie verticale banen in de volgorde rood, wit en blauw, elk ter breedte van 2 millimeter;
b. voor de deelname van een Nederlands detachement aan de VN-vredesmacht in Libanon (UNIFIL) is het lint gelijk aan dat onder a.;
c. voor de deelname van een Nederlands detachement aan de VN-vredesmacht in het voormalig Joegoslavië (UNPROFOR) heeft het lint in het midden drie verticale banen in de volgorde rood, wit en blauw, elk ter breedte van 1 millimeter; aan weerszijden gevolgd door een witte baan van 5 millimeter, aan de boorden een lichtblauwe baan van 4 millimeter, met aan de linkerzijde gevolgd door een bruine baan van 3 millimeter en de rechterzijde door een groene baan van 3 millimeter;
d. voor de deelname van een Nederlands detachement van de VN-vredesmacht in Cambodja (UNTAC) heeft het lint aan de boorden een groene baan van 3 millimeter, gevolgd door een lichtblauwe baan van 4 millimeter en een witte baan van 5 millimeter; in het midden drie verticale banen in de volgorde rood, wit en blauw, elk ter breedte van 1 millimeter;

Artikel 2
Voor onderstaande operatie wordt de volgende gesp ingesteld, welke aan de daarbij behorende Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties kan worden verbonden:
voor de deelname van een Nederlands detachement aan de VN-vredesmacht in Libanon UNIFIL: de gesp ‘Libanon 1979’.

Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 7 oktober 1992.
Deze beschikking, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden, zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 oktober 1992.
De Minister van Defensie,
A.L. ter Beek.