IV.4


Dragen van insignes of onderscheidingstekenen door ambtenaren van gemeentepolitie

27 december 1957

Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van 27 december 1957, nr. U 10758, Directie voor Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Algemene Zaken (Bureau Personeel) (Stcrt. 252), betreffende het dragen van insignes of onderscheidingstekenen doorambtenaren van gemeentepolitie.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,

Gelet op artikel 77 van het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958.

Besluit:

Artikel 1. Aan de ambtenaren van gemeentepolitie wordt vergunning verleend om, voor zover zij overigens daartoe gerechtigd zijn, in dienst of bij het gekleed gaan in uniform de na te noemen insignes of onderscheidingstekenen te dragen:

I. Nederlandse insignes en onderscheidingstekenen:
a. de medaille van het Carnegie Heldenfonds;
b. de onderscheidingstekenen van de Vereniging "Het Nederlandsche Roode Kruis";
C. het kruis van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde Marsvaardigheid (het Vierdaagse Kruis);
d. het kruis en de medaille van het Nederlands Olympisch Comité;
e. de medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart;
f. de medaille van de Nederlands-Indische Vereniging voor Luchtvaart;
g. het kruis van verdienste en de medaille voor bijzondere toewijding van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten;
h. de medaille van de Bond voor Harmonische Lichaamsontwikkeling;
i. de kleine draagmedaille, behorende bij de legpenning van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten, en het kruis van verdienste van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging en van de Nederlandse Vereniging van Brandweerpersoneel;
j. de draagmedaille van de Maatschappij tot het Redden van Drenkelingen en het insigne van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen;
k. de baton met insigne, afgegeven door het Centrale Bureau tot uitreiking van het eenheidsdiploma E.H.B.O., te 's-Gravenhage.

II Buitenlandse insignes en onderscheidingstekenen:
a. het kruis "Pro Ecclesia et Pontifice" en de medaille "Bene Merenti", verleend door Z.H. de Paus;
b. ordetekenen van de buitenlandse verenigingen van het Rode Kruis en die van het Comité International de la Croix Rouge.

Artikel 2. Het bepaalde in het vorige artikel laat onverlet de vrijheid tot het dragen van het oranje of de nationale kleuren en, voor zover daartegen uit anderen hoofde geen bezwaar bestaat, van speldjes, kunstbloemen en dergelijke, welke worden uitgereikt als bewijs van ontvangst van een bijdrage in een van overheidswege toegestane collecte of inzameling, zulks op de dag, waarop de betreffende collecte of inzameling wordt gehouden.

Artikel 3. 1. Deze beschikking, welke in de Nerderlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt tegelijk met het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958' inwerking.1
2. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beschikking vervalt de beschikking van 8 augustus 1955, nr. 7339, Directie 0.0. en V., afdeling Politie en Verplaatsing Bevolking (Stcrt. 1955, 162).2

's-Gravenhage, 27 december 1957

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
Struycken.


1 Rubriek IV.1.a, 24 december 1957, het Ambtenarenreglement van de gemeentepolitie 1958 is tegelijk met de Politiewet in werking getreden.

2 Niet meer opgenomen.