Staatscourant No. ? van 2003, pag. ?


DEF
Instellingsbesluit draaginsigne veteranen

Besluit van de Minister van Defensie houdende de instelling van het draaginsinge veteranen

Nummer:P/2003000849

DE MINISTER VAN DEFENSIE

BESLUIT:

Artikel 1
1. Ingesteld wordt het draaginsinge veteranen.
2. Het draaginsigne heeft de vorm van een gestileerde zwaardschede die tevens de letter V vormt, overeenkomstig de bij dit artikel behorende afbeedling. Het insigne is vervaardigd van verguld metaal, breed 14 mm en lang 23 mm.

Draaginsigne Veteranen

Artikel 2
Het draaginsinge veteranen wordt verstrekt aan de veteraan die in het bezit is van een veteranenpas en die als zodaning staat ingeschreven bij het Veteranen Instituut.

Artikel 3
Het draaginsigne veteranen is bestemd om alleen te worden gedragen op burgerkleding op de linker revers of een dienovereenkomstige plaats.

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 januari 2003.

Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit draaginsigne veteranen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage,
DE MINSTER VAN DEFENSIE

H.G.J. Kamp

Toelichting
Defensie heeft in haar veteranenbeleid gekozen voor het bevorderen van de maatschappelijke waardering en (h)erkenning van de veteraan. Het onderhavige besluit strekt er toe de voorgestane maatschappelijke waardering en erkenning van veteranen op symbolische wijze tastbaar te maken in de vorm van een draaginsigne veteranen dat hierbij wordt ingesteld.

Het draaginsigne veteranen kan bijdragen aan herkenning en verbondenheid tussen veteranen onderling. Het draaginsigne heeft de vorm van een gestileerde zwaardschede die tevens de letter V van veteraan vormt. Deze V staat ook voor vrede en veiligheid, symbolisch voor de door de veteranen uitgevoerde operaties en voor de verbondenheid tussen de veteranen.

Onder veteraan wordt in dit verband verstaan: de gewezen militair die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inbegrepen internationale vredesmissies in en buiten het verband van de Verenigde Naties, alsmede personeel van voormalige gouvernementele krijgsmachten dat onder oorlogsomstandigheden of in internatinale vredesmissies heeft gediend en het gemilitariseerde vaarplichtige koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog. Aangezien de eerste draaginsignes op 20 januari 2003 zijn uitgerijkt, is aan dit besluit terugwerkende kracht gegeven tot en met die datum.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

H.G.J. Kamp