Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2018


 
 
 


237
Besluit van 20 juni 2018 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met een veranderde instellingsprocedure van gespen en in verband met de hulpverlening in diverse gebieden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 13 juni 2018, nr. BS2018011568, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt, onder vernummering van het tweede tot het derde lid een tweede lid ingevoegd dat luidt:

  2.     De Minister van Defensie kan gespen instellen die worden verbonden aan de herinneringsmedaille.

B

Artikel 6, derde lid, vervalt.

C

Na artikel 6 wordt een artikel 6a toegevoegd, dat luidt:

  Artikel 6a
  1.     De gesp is vervaardigd van gebrand zilver.
  2.     De gesp wordt per operatie eenmalig uitgereikt.
  3.     Op de gesp zijn in kapitale letters vermeld de plaats van hulpverlening of een aanduiding van de ramp en de tijdsaanduiding die op de hulpverlening betrekking heeft.
  4.     De gesp wordt op het lint bevestigd; indien meerdere gespen zijn toegekend worden deze boven elkaar geplaatst, de eerst verkregen gesp direct boven de medaille, maximaal vier gespen per lint.

D

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

  1.     in het eerste lid, wordt «elke verkregen gesp» vervangen door: de eerstverkregen gesp
  2.     onder vernummering van het tweede tot het derde lid, wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt: Bij de toekenning van een tweede en volgende gesp wordt op het lint een Arabisch cijfer bevestigd op de achtpuntige ster.

E

Na artikel 10i worden twee artikelen ingevoegd, die luiden:

  Artikel 10j

In verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van migranten in de Middellandse Zee in de periode van 7 maart 2016 tot en met 15 juli 2016 wordt de gesp «LIBISCHE ZEE 2016» ingesteld.

Artikel 10k

In verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de orkaan Matthew in Haïti in de periode van 11 oktober 2016 tot en met 27 oktober 2016 wordt de gesp «HAÏTI 2016» ingesteld.

F

Na artikel 10k wordt een artikel ingevoegd dat luidt:

  Artikel 10l

In verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de orkaan Irma op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en van slachtoffers van de orkaan Maria op Dominica in de periode van 7 september 2017 tot en met 25 oktober 2017 wordt de gesp «BOVENWINDSE EILANDEN 2017» ingesteld.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018, werkt ten aanzien van Artikel I, onderdeel E terug tot en met 1 januari 2016 en werkt ten aanzien van Artikel I, onderdeel F terug tot en met 1 januari 2018. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2018, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met voornoemde data.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 juni 2018

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus


NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen strekt er toe om personen die, deel uitmakend of tezamen met de krijgsmacht, daadwerkelijk hulp hebben verleend en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond, in aanmerking te brengen voor een herinneringsmedaille.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdelen A, B, C en D

Wanneer en hoe vaak zich rampen voordoen die aanleiding geven tot het instellen van een gesp in verband met humanitaire hulpverlening door of met Defensie, kan niet worden voorspeld. Het staat echter vast dat het aantal ingestelde gespen de laatste jaren is gestegen. Om sneller op de actualiteit te kunnen inspelen en sneller te kunnen voorzien in de behoefte aan een gesp, is er voor gekozen om ingaande 1 juli 2018 gespen niet meer bij Koninklijk Besluit in te stellen, maar bij ministeriële regeling. Het systeem van instelling van een Herinneringsmedaille bij Koninklijk Besluit en de instelling van bijbehorende gespen bij ministeriële regeling wordt ook gehanteerd bij de Herinneringsmedaille Internationale Missies.

Artikel I, onderdelen A, B, C en D treden in werking met ingang van 1 juli 2018.

Artikel I, onderdeel E

Er wordt een gesp ingesteld die is voorzien van het opschrift «LIBISCHE ZEE 2016». Sinds 2014 neemt de migratiedruk aan de Europese buitengrenzen toe door crises in het Midden-Oosten, Afghanistan, Libië en Eritrea. Op 7 maart 2016 vertrok het multi-purposefregat Zr.Mrs. Van Amstel vanuit Den Helder naar het oosten van de Middellandse Zee om als onderdeel van het NAVO-eskader SNMG2 inlichtingen te verzamelen over criminele mensensmokkelnetwerken en -routes en de vluchtelingenstroom in te dammen. Vanaf juni 2016 maakte het fregat deel uit van Frontex, ter bewaking van de Schengen-buitengrenzen. Op 15 juli 2016 is het fregat in Den Helder teruggekeerd. In deze periode heeft de bemanning van het fregat met research and rescue-operaties 1.024 migranten, varend op overbeladen rubberboten, in veiligheid gebracht. Het opschrift «Libische ZEE 2016» verwijst naar het gebied en het jaar waarin de hulpverlening plaatsvond.

Er wordt een gesp ingesteld die is voorzien van het opschrift «HAÏTI 2016». In 2016 trok de verwoestende orkaan Matthew over Haïti. Daarop boden stationsschip Zr.Ms. Holland en ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan vanaf Curaçao noodhulp. Zr.Ms. Holland bracht een detachement mariniers, een team genisten van de landmacht, militaire artsen en verpleegkundigen en specialisten van het Rode Kruis naar het getroffen eiland. Daarnaast bracht een hydrografisch team, dat eveneens aan boord was, vaarwegen en de bodem van havens in kaart om te zien of schepen met hulpgoederen konden afmeren. Op Haïti brachten schepen niet alleen mensen aan land, maar ook constructiematerieel om huizen en wegen puinvrij te maken, shelterboxen en grote voorraden water en voeding. Op 27 oktober 2016 eindigde de hulpverlening.

Artikel I, onderdeel F

Er wordt een gesp ingesteld die is voorzien van het opschrift «BOVENWINDSE EILANDEN 2017». Op 6 september 2017 trok de orkaan Irma over de bovenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en richtte daar zware schade aan. Vanaf 7 september 2017 bood Defensie op verzoek van de lokale autoriteiten noodhulp in de vorm van humanitaire hulpverlening en ondersteuning bij het herstellen en handhaven van de openbare orde en ondersteuning bij de wederopbouw op de eilanden. Vanuit Nederland en de Cariben werden transportvliegtuigen KDC-10 en C-130, bevoorradingsschip Zr.Ms. Karel Doorman, het vaste ondersteuningsschip in de West Zr.Ms. Pelikaan en patrouillevaartuig Zr.Ms. Zeeland ingezet. Deze brachten de moeilijk bereikbare eilanden een groot aantal hulpgoederen, waaronder water, voedsel, medicijnen en brandstof, vrachtwagens, een ziekenauto, een bulldozer en een heftruck. Men werd ingezet voor het treffen van noodvoorzieningen, het bemannen van controleposten, het uitvoeren van patrouilles en het bewaken van belangrijke infrastructuur. Op 25 oktober 2017 eindigde de hulpverlening.

Artikel I, onderdeel E, werkt terug tot en met 1 januari 2016. Artikel I, onderdeel F werkt terug tot en met 1 januari 2018.

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten