Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2017


 
 
 


47
Besluit van 13 december 2016, houdende wijziging van het Besluit militaire medailles

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Defensie d.d. 8 december 2016, kenmerk BS2016030778;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit militaire medailles wordt als volgt gewijzigd:

A

  Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

 1. 1. Na het volbrengen van een eerlijke en trouwe dienst wordt een onder-scheiding uitgereikt aan:
  1. de militair beneden de rang van tweede-luitenant, die behoort tot het be-roepspersoneel van de Koninklijke Landmacht, van de Koninklijke Luchtmacht of van de Koninklijke Marechaussee;
  2. de reservist van de onder a. genoemde krijgsmachtdelen beneden de rang van tweede-luitenant, die krachtens een vrijwillige verbintenis verplicht is tot het verrichten van werkelijke dienst;
  3. de niet-militaire ambtenaar bij Defensie die uit hoofde van zijn functie verplicht is tot het dragen van wapens.
 2. De onderscheiding bestaat uit:
  1. een bronzen medaille na 12 jaar dienst;
  2. een zilveren medaille na 24 jaar dienst;
  3. een gouden medaille na 36 jaar dienst.
 3. De medaille is 27 millimeter in doorsnee, op de voorzijde staat de Koninklijke mantel met een gekroonde W gestempeld, op de achterzijde staat ‘s Rijks wapen, rustende op militaire zinnebeelden, met het omschrift «Voor trouwe dienst» gestempeld.
 4. De medaille wordt gedragen op een lint van oranje moiré zijde van 27 millimeter breed, dat in opgemaakte vorm 40 millimeter breed is.

B

  Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 1. in het eerste lid wordt na «de diensttijd» toegevoegd: of de aanstelling
 2. in het tweede lid, wordt «de betrokken militair», vervangen door: de betrokkene.

C

  In artikel 8 wordt na «Na ontslag uit de militaire dienst» toegevoegd: of na beëindiging van de aanstelling.

D

  In de laatste volzin van artikel 9, eerste lid, wordt «artikel 1, onder b, respec-tievelijk onder c» vervangen door: artikel 1, tweede lid, onder b, respectievelijk onder c.

E

In artikel 10 worden in het eerste lid, onder a. en onder b. na «ontslag uit de militaire dienst» toegevoegd: of aanstelling;

ARTIKEL II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

  Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 13 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert

Uitgegeven de twintigste februari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,
S.A. Blok


NOTA VAN TOELICHTING

  Op grond van het Besluit militaire medailles wordt een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan militairen (onderofficieren) die een bepaald aantal jaren trouwe dienst hebben betoond.

  Door de wijziging van het Besluit vallen ook wapendragende burgermedewerkers van Defensie onder de reikwijdte ervan, voor zover deze zijn ingedeeld in een schaal die vergelijkbaar is met een onderofficiersrang. De achtergrond van de wijziging wordt gevormd door de militaire aspecten van hun beroep. Medewerkers die als burger bij Defensie zijn aangesteld en die in de uitoefening van hun functie een wapen dragen, zijn net als militairen gerechtigd om namens de overheid – strikt gereguleerd – geweld uit te oefenen.

  De wijziging van het Besluit doet recht aan de hybride aard van de functies die deze burgermedewerkers uitoefenen en aan de belasting die dat met zich meebrengt.

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert