Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2016


 
 
 


305
Besluit van 2 juni 2016, houdende wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 31 mei 2016, nr. BS2016006483, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Veiligheid en Justitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

  Het Besluit van 23 maart 2001, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, wordt als volgt gewijzigd:

  A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

  1. «vredesoperatie» wordt telkens vervangen door: internationale missie;

  2. «vrede» wordt telkens vervangen door: internationale rechtsorde;

  3. in het derde lid wordt «operaties» vervangen door: missies.

  B. In artikel 2 wordt «Herinneringsmedaille Vredesoperaties» vervangen door: Herinneringsmedaille Internationale Missies.

  C. In artikel 4 wordt «vredesoperatie» vervangen door: internationale missie.

  D. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

  1. in het eerste lid, onder a, wordt «vredesoperatie» vervangen door: internationale missie;

  2. in het tweede lid wordt «operatiegebied» vervangen door: missiegebied.

  E. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

  1. in het tweede lid wordt na «de herinneringsmedaille» toegevoegd: of met een Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

  2. in het derde lid wordt na »de herinneringsmedaille» toegevoegd: of boven de Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

  3. in het vierde lid wordt «vredesoperatie» telkens vervangen door: internationale missie;

  4. in het vierde lid wordt na «de herinneringsmedaille» toegevoegd: of de Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

  5. het vijfde lid vervalt.

  F. Na artikel 13 wordt een artikel ingevoegd dat luidt:

Artikel 13a

  Per 1 juli 2016 berust het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties op het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies.

  G. In artikel 15 wordt «Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties» vervangen door: Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies.

ARTIKEL II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

  Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 2 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert

De Minister van Buitenlandse Zaken,
A.G. Koenders

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.,
S.A. Blok

Uitgegeven de eerste september 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur


NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

  De Herinneringsmedaille Internationale Missies is de opvolger van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties. De term «vredesoperaties» deed geen recht aan de missies waarin men zich in feite in oorlogsgebied bevindt en in het hoogste geweldsspectrum wordt opgetreden. Daarom is besloten tot het geven van een nieuwe, passende naam aan de herinneringsmedaille.

  De Herinneringsmedaille Internationale Missies dient ter herinnering aan operaties in internationaal verband waaraan door de Nederlandse krijgsmacht, politie of anderen is deelgenomen.

Artikel I, onderdeeld E

  Na een eerste deelname aan een missie worden een herinneringsmedaille en gesp toegekend waaruit deelname aan de desbetreffende internationale missie blijkt. Bij een volgende, te decoreren, deelname aan een missie wordt enkel een gesp toegekend. Waar bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties vanaf de vijfde gesp een tweede herinneringsmedaille werd toegekend, blijft dat bij de Herinneringsmedaille Internationale Missies achterwege en wordt per gedecoreerde hooguit een herinneringsmedaille toegekend. Dit is in overeenstemming met de aanbeveling van de commissie Toekomst decoraties van de Minister van Defensie, om «dubbel decoreren», het uitreiken van identieke medailles aan dezelfde persoon, te voorkomen. Om deze reden blijft vanaf de inwerkingtreding van dit besluit ook bij een eerder toegekende Herinneringsmedaille Vredesoperaties toekenning van een tweede herinneringsmedaille achterwege.

  Aan de Herinneringsmedaille Internationale Missies kunnen ingevolge de nog te herziene Draagwijzer Decoraties vier gespen worden bevestigd. Welke vier gespen dat zijn is aan de gedecoreerde.

Artikel I, onderdeel F

  De toekenning van een gesp is tot 1 juli 2016 gebaseerd op artikel 4, eerste lid, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties. Per 1 juli 2016 is de toekenning van een gesp gebaseerd op het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies.

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert