Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2016


 
 
 


259
Besluit van 2 juni 2016 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening op Dominica en in verband met de hulpverlening op en rond de Ege´sche Zee

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 31 mei 2016, nr. BS2016007674, Directie Juridische Zaken, cluster wet- en regelgeving;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

  Na artikel 10g van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 10h

  In verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de tropische storm Erika op Dominica in de periode van 3 september 2015 tot en met 22 september 2015 wordt de gesp «DOMINICA 2015» ingesteld.

Artikel 10i

  In verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van migranten op en rond de Egeïsche Zee vanaf 4 januari 2016 wordt de gesp «EGEÏSCHE ZEE 2016» ingesteld.

ARTIKEL II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 2 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert

Uitgegeven de achtste juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur    


NOTA VAN TOELICHTING

  De eerste wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen strekt ertoe om personen die op het eiland Dominica, deel uitmakend van of tezamen met de krijgsmacht, daadwerkelijk hulp hebben verleend aan slachtoffers van een orkaan en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond, in aanmerking te brengen voor een herinneringsmedaille.

  Op 28 augustus 2015 werd het Caribische eiland Dominica getroffen door tropische storm Erika. Dit leidde tot zware regenval, kolkende rivieren, aardverschuivingen, verwoeste bruggen, onbegaanbare wegen, uitval van elektriciteit en tientallen slachtoffers. Nederland schoot te hulp met de Zr. Ms. Pelikaan en voorzag Dominica daarmee van water, voedsel, medicijnen, transportmiddelen, tenten en een bulldozer. Mariniers, genisten en een delegatie van de Arubaanse militie zochten naar vermisten en voerden herstelwerkzaamheden uit. Ook de helikopter van de Kustwacht Caribisch Gebied leverde steun.

  De gesp die bij de herinneringsmedaille hoort, wordt voorzien van het opschrift «DOMINICA 2015», naar het gebied en het jaar waarin de hulpverlening plaatsvond.

  De tweede wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen strekt ertoe om personen die in het gebied van de Egeïsche Zee, deel uitmakend of tezamen met de krijgsmacht, daadwerkelijk hulp hebben verleend aan migranten op en rond de Egeïsche Zee en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond, in aanmerking te brengen voor een herinneringsmedaille.

  Sinds 2014 neemt de migratiedruk aan de Europese buitengrenzen toe door crises in het Midden-Oosten, Afghanistan, Libië en Eritrea. De meeste migranten komen uit Syrië. Ter bewaking van de Schengenbuitengrenzen biedt Nederland onder de Europese Frontex-operatie Rapid Intervention vanaf 2016 Border Security Teams (BST) aan. De BST zijn gestationeerd op het Griekse Chios en Lesbos en opereren in het gebied van de Egeïsche Zee. De teams worden bemand door personeel van de Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie. De BST kunnen worden uitgebreid met deskundigen van andere diensten, waaronder de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan Asielzoekers. De grenswachters voeren alle grensbewakingstaken uit: patrouilles, screening, registratie en identificatie van migranten.

  De gesp die bij de herinneringsmedaille hoort, wordt voorzien van het opschrift «EGEÏSCHE ZEE 2016», naar het gebied waarin de hulpverlening plaatsvindt en het tijdstip van aanvang.

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert