Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2015


 
 
 


Nr. 133
Besluit van 16 maart 2015 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in West-Afrika

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 12 maart 2015, nr. BS2015001486, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Na artikel 10f van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 10g

In verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de ebola-epidemie in West-Afrika in de periode 6 november 2014 tot en met 24 januari 2015 wordt de gesp «West-Afrika 2014» ingesteld.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 maart 2015

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert

Uitgegeven de tweede april 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur


NOTA VAN TOELICHTING

In 2014 brak een ebola-epidemie uit in West-Afrika. Het virus eiste duizenden slachtoffers en dreigde samenlevingen te ontwrichten. Om de gevolgen van deze ramp te beperken stelden de Europese Unie (EU) en internationale (hulp)organisaties medisch personeel en financiŽle en materiŽle middelen ter beschikking. Bij deze hulpverlening is ook de Nederlandse krijgsmacht ingezet.

Op 6 november 2014 vertrok marineschip de Karel Doorman naar verschillende landen aan de West-Afrikaanse kust, beladen met goederen als mobiele laboratoria en veldhospitalen, generatoren, beschermende kleding, transportmiddelen en voedsel. Daarnaast bood het schip in de Golf van Guinee logistieke ondersteuning. Op 12 december 2014 volgde een tweede transport.

De wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij rampen strekt ertoe om personen die in West-Afrika deel uitmakend van of tezamen met de krijgsmacht daadwerkelijk hulp hebben verleend aan slachtoffers van de ebola-epidemie en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond, in aanmerking te brengen voor een herinneringsmedaille.

De gesp die bij de herinneringsmedaille hoort, wordt voorzien van het opschrift «West-Afrika 2014», naar het gebied waar de operatie plaatsvond en het tijdstip van aanvang.

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert