Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2014


 
 
 


553
Besluit van 9 december 2014 tot intrekking van het Besluit van 10 april 1970 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het inzenden van verdienstelijk bijgehouden meteorologische journalen aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut


  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 4 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/121099, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

  Het Besluit van 10 april 1970 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het inzenden van verdienstelijk bijgehouden meteorologische journalen aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

  Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
W.J. Mansveld

Uitgegeven de drieŽntwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten


NOTA VAN TOELICHTING

  In het verleden was het bijhouden van meteorologische gegevens op zee in belangrijke mate afhankelijk van de empirische waarnemingen van zeevarenden. Mede om het verrichten, registreren en ter beschikking stellen van dergelijke meteorologische waarnemingen te stimuleren regelt het besluit van 10 april 1970 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het inzenden van verdienstelijk bijgehouden meteorologische journalen aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut dat zeevarende officieren prijzen en eretekens kunnen ontvangen als beloning voor het verdienstelijk bijhouden van meteorologische gegevens.

  Inmiddels is deze praktijk ingehaald door de technologie. Het verzenden van geregistreerde waarnemingen is thans geheel geautomatiseerd, waardoor het bijhouden en inzenden van journalen is komen te vervallen. De meteorologische waarnemingen worden weliswaar nog steeds door zeevarenden verricht, maar het doen en registreren van de waarnemingen is niet meer voorbehouden aan de in het besluit bedoelde officieren. Ook zal het verrichten van de waarnemingen aan boord van schepen in de komende jaren worden geautomatiseerd.

  Gezien de vernieuwing die zich ten aanzien van het verrichten van waarnemingen heeft voltrokken, dient het besluit niet langer een actueel doel. Het besluit wordt om deze reden ingetrokken.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
W.J. Mansveld