Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2014


 
 
 


391
Besluit van 25 maart 2014, houdende wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 19 maart 2014, nr. MinBuZa.2014.114316;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

  In bijlage 2 van het Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken (Stb. 2001, 74) wordt de zinsnede «HARE MAJESTEIT DE KONINGIN» vervangen door: ZIJNE MAJESTEIT DE KONING.

ARTIKEL II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 30 april 2013.

  Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Wassenaar, 25 maart 2014

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten