Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2013


 
 
 


470
Besluit van 11 november 2013, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1946, houdende nieuwe regelen betreffende de instelling van een Eerepenning voor Menschlievend hulpbetoon (Stb. G 199) in verband met het vervangen van de aanduiding «Koningin» door «Koning»

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 november 2013, BZK-2013-0000683561, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 augustus 1946, houdende nieuwe regelen betreffende de instelling van een Eerepenning voor Menschlievend hulpbetoon (Stb. G 199) wordt «De Koningin aan» vervangen door: «De Koning aan».

ARTIKEL II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

Wassenaar, 11 november 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de negenentwintigste november 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten


NOTA VAN TOELICHTING

  Sinds de troonswisseling van 30 april 2013 is Koning Willem-Alexander het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden.
  Op grond van artikel 2 van de Wet van 22 juni 1891, betreffende de wettelijk vastgestelde formulieren, ambtstitels en officieele benamingen in verband met het overgaan van de Kroon op eene Koningin, doet het gebruik van de aanduiding «Koningin» niet af aan de rechtsgeldige toepassing van deze wettelijke voorschriften.
  Het aan te passen artikel regelt echter het opschrift van de uit te reiken erepenning, waarop nu nog «Koningin» vermeld staat. Met de voorge-stelde wijziging wordt het opschrift van de erepenning in overeen-stemming gebracht met de huidige feitelijke situatie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk