Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2013


 
 
 


375
Besluit van 3 oktober 2013, houdende wijziging van het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid, teneinde de medaille ook te kunnen uitreiken aan vrijwilligers van USAR.NL

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 17 juli 2013, nr. 410187;
  Gelet op artikel 38, eerste en tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk;
  De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 24 juli 2013, nr. WO3.13.0234/IIK);
  Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 20 september 2013, nr. 426164;
  De bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

  In het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid wordt in artikel 2 de punt na onderdeel i vervangen door een puntkomma, en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
  j. USAR.NL.

ARTIKEL II

In bijlage 1 en in bijlage 2 van het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid wordt «vanwege Hare Majesteit de Koningin» vervangen door: vanwege Zijne Majesteit de Koning.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, en werkt wat betreft artikel II terug tot en met 1 mei 2013.

  Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

Apeldoorn, 3 oktober 2013

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Uitgegeven de zestiende oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

  In 1998 zijn bij koninklijk besluit regels gesteld met betrekking tot de toekenning van een medaille aan vrijwilligers die minimaal 10 jaar in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid verrichten (Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid 1998). Het besluit bevat een limitatieve opsomming van de organisaties waarvoor toekenning geldt: politie, brandweer, het Korps Nationale Reserve, reddingsbrigade, ambulancedienst, Nederlandse Rode Kruis, EHBO organisaties en vrijwilligerskorpsen op Curaçao, Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

  In het Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede was onder meer als actiepunt opgenomen dat er een bijstandseenheid voor opsporing en redding zou worden opgericht, dat in binnen- en buitenland inzetbaar zou moeten zijn.
  In mei 2003 is in de finale voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2002/03, 27 157, nr. 55) gemeld dat voor de op te richten bijstandseenheid voor Urban Search en Rescue, USAR.NL, op dat moment de medewerkers geworven en opgeleid werden, dat de uitrusting werd aangeschaft en dat de eenheid naar verwachting medio 2003 operationeel zou zijn.

  USAR.NL is een specialistisch bijstandsteam team, gericht op het zoeken en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij een calamiteit. Het team is opgezet conform de internationale richtlijnen die naar aanleiding VN-resolutie 57/150 van 16 december 2002 («Streng-thening the Effectiveness and Coordination of International Search and Rescue Assistance») zijn ontwikkeld, en wordt om die reden aangeduid met de afkorting van de Engelstalige naam: Urban Search And Rescue.

  Het team is opgebouwd en ingericht om onder bijzonder zware omstandigheden en langdurig reddingsoperaties uit te voeren. Er kan daarbij worden gedacht aan reddingsoperaties bij instortingen van gebouwen en tunnels, aardbevingen of aardverschuivingen, ongevallen in tunnels, orkanen of overstromingen.
  De teamleden zijn in hun dagelijks werk actief op het vakgebied dat ze bij USAR.NL als vrijwilliger inbrengen. USAR.NL is derhalve opgebouwd uit personeel van brandweer, politie en Defensie en medisch personeel. Het USAR-team omvat vier Reddinggroepen, een Ondersteuningsgroep, een Stafgroep en een Commandogroep. Het team is multidisciplinair samengesteld: zoek- en redpersoneel, medisch personeel, speurhonden-geleiders, ondersteunend personeel en leiding en bestaat in totaal uit 142 personen.

  Om de maatschappelijke waardering voor deze inzet ook tot uiting te kunnen brengen in de vorm van de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid, is USAR.NL toegevoegd aan de limitatieve opsomming in artikel 2 van het besluit.

  Het bevoegd gezag van de vrijwilliger vraagt, na een voordracht van de landelijke commandant USAR.NL, bij de Kanselarij der Nederlandse Orden een medaille aan. De Kanselarij verstrekt het bevoegd gezag de medailles kosteloos. De medaille wordt door of namens het bevoegd gezag uitgereikt aan de vrijwilliger.

  Het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid is een algemene maatregel van rijksbestuur, maar omdat USAR.NL in Nederland is gevestigd, heeft deze wijziging geen betekenis voor de andere delen van het Koninkrijk.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten