Staatscourant No. 301 van 29 juni 2010


301
Besluit van 29 juni 2010 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in Haïti

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 24 juni 2010, nr. BS 016/2010016077, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

  Na artikel 10e van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10f

  In verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de aardbeving in Haïti in de periode 12 januari 2010 tot en met 24 februari 2010 wordt de gesp «Haïti 2010» ingesteld.

ARTIKEL II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

's-Gravenhage, 29 juni 2010

Beatrix

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop

Uitgegeven de drieëntwintigste juli 2010

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin


NOTA VAN TOELICHTING

  Op dinsdag 12 januari 2010 om 16.53 uur plaatselijke tijd werd Haïti getroffen door de zwaarste aardbeving voor dit land sinds twee eeuwen.
  De aardbeving, met een kracht van 7,0 op de schaal van Richter, trof vooral de twee miljoen inwoners tellende hoofdstad Port-au-Prince. De krachtige beving had tot gevolg dat naar schatting niet minder dan honderdduizend Haïtianen omkwamen. De meeste bewoners van de hoofdstad werden op slag dakloos.

  Nederland heeft direct na deze ramp financiële en materiële middelen ter beschikking gesteld. In het kader van de operatie «Humanitarian Aid and Disaster Relief Haïti» (HADR) werd tevens de Nederlandse krijgsmacht ingezet voor het verrichten van hulpverlenende taken tezamen met het «Urban Search and Rescue Team» (USAR.NL).

  De inzet van de Nederlandse Krijgsmacht richtte zich o.a. op het transport van hulpgoederen, zwaar materieel en materieel van de reddings- en speurhondenteams. Daarnaast is men ingezet bij het herstel en de handhaving van de openbare orde en de beveiliging van hulpverleners.
  USAR.NL, het speciaal bijstandsteam, richtte zich op het zoeken en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers.

  Deze wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen strekt ertoe om degenen die deel uitmaakten van of tezamen met de krijgsmacht daadwerkelijk hebben deelgenomen aan hulpverlening op het grondgebied van, in het luchtruim boven of in de aangrenzende wateren van Haïti voor de genoemde herinneringsmedaille, met gesp, danwel de bijhorende gesp, in aanmerking te brengen.

  Aangezien de hulpverlening in Haïti heeft plaatsgevonden, wordt de bij de Herinneringsmedaille behorende gesp voorzien van het opschrift «Haïti 2010». Naar verwachting zal de herinneringsmedaille aan circa 140 personen worden toegekend.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop