Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2006


 
 
 


278
Besluit van 15 maart 2006 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in Pakistan


 

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 2 maart 2006, nr. DO 016/2006004936;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

  Na artikel 10d van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10e

  In verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de aardbeving in Pakistan in de periode 9 oktober 2005 tot en met 15 februari 2006 wordt de gesp «Pakistan 2005» ingesteld.

ARTIKEL II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

ís-Gravenhage, 15 maart 2006

Beatrix

De Minister van Defensie,
H. G. J. Kamp

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2006

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

  Op zaterdag 8 oktober 2005 vond in het noorden van Pakistan een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Deze krachtige beving had tot gevolg dat zeker 3,5 miljoen mensen dakloos werden.
  Nederland heeft direct na deze ramp financiŽle en materiŽle middelen ter beschikking gesteld. Bij deze hulpverlening is ook de Nederlandse krijgsmacht ingezet, al dan niet deel uitmakend van een NAVO-operatie. Op 9 oktober zijn als eersten leden van het Urban Search and Rescue-Team (USAR-Team) vanaf vliegbasis Eindhoven naar Islamabad overgevlogen. Later werd er ook personeel ten behoeve van een hospitaal in de omgeving van Bagh en Islamabad overgevlogen.
  De onderhavige wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen strekt er toe om de personen die deel uitmakend van of tezamen met de krijgsmacht in Pakistan daadwerkelijk aan de hulpverlening aan slachtoffers van de aardbeving van 8 oktober 2005 hebben deelgenomen en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond, voor de herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen (dan wel de bijbehorende gesp) in aanmerking te brengen.
  Aangezien de hulpverlening in Pakistan heeft plaatsgevonden, wordt de bij de herinneringsmedaille behorende gesp voorzien van het opschrift «Pakistan 2005».

De Minister van Defensie,
H. G. J. Kamp