Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2006


 
 
 


265
Besluit van 9 januari 2006 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen


 

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 9 januari 2006, nr. DO 016/2006000085, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 3, derde lid, vervalt.

B. In artikel 6, derde lid, wordt na «de plaats van hulpverlening» ingevoegd: , dan wel een aanduiding van de ramp,.

C. Na artikel 10c wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10d

1. In verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de tsunami in AziŽ en Afrika in de periode december 2004 tot en met december 2005 wordt de gesp «Tsunami 2004» ingesteld.

2. In afwijking van artikel 2 wordt de herinneringsmedaille tevens toegekend aan de leden van het Rampen Identificatie Team van het Korps landelijke politiediensten die hier te lande daadwerkelijk aan de hulpverlening, bedoeld in het eerste lid, hebben deelgenomen en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

ís-Gravenhage, 9 januari 2006

Beatrix

De Minister van Defensie,
H. G. J. Kamp

Uitgegeven de dertiende juni 2006

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING
Op tweede Kerstdag, zondag 26 december 2004, vond een aardbeving plaats in de Indische Oceaan met een kracht van 8.9 op de schaal van Richter. Deze uitzonderlijk krachtige beving bracht enorme vloedgolven teweeg die de kuststreken van diverse landen in Zuid-Oost-Azië en Oost-Afrika overspoeld hebben. Nederland heeft direct na het uitbreken van de ramp gereageerd door financiële en materiŽle middelen ter beschikking te stellen. Bij deze hulpverlening is ook de Nederlandse krijgsmacht ingezet. Een KDC-10 van de Koninklijke luchtmacht is gebruikt voor de evacuatie van Nederlandse burgers en voor het transport van noodhulpgoederen van het internationale Rode Kruis. De andere krijgsmachtdelen hebben eveneens bijdragen geleverd in de nasleep van de tsunami.
De onderhavige wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen strekt er toe om de personen die deel uitmakend van of tezamen met de krijgsmacht in Azië en Afrika daadwerkelijk aan de hulpverlening aan slachtoffers van de tsunami van 26 december 2004 hebben deelgenomen en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond, voor de Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen (dan wel de bijbehorende gesp) in aanmerking te brengen. Tevens wordt het mogelijk gemaakt dat de onderscheiding wordt toegekend aan de leden van het Rampen Identificatie Team van het Korps landelijke politiediensten die in Nederland daadwerkelijk aan de hulpverlening ter zake van de tsunami hebben deelgenomen. De leden van het Rampen Identificatie Team in Nederland, meestal tactische rechercheurs, hebben zich vooral beziggehouden met het verzamelen van gegevens van de vermisten en het onderhouden van contacten met en het begeleiden van de familieleden. De begeleiding heeft zich in een aanzienlijk aantal gevallen ook uitgestrekt tot de nazorg van de achtergebleven familieleden in Nederland. Deze taak wordt als een van de meest zware taken binnen het Rampen Identificatie Team beschouwd.
Aangezien de hulpverlening in een zeer uitgestrekt gebied (Azië, Afrika en Nederland) heeft plaatsgevonden, wordt de bij de herinneringsmedaille behorende gesp niet, zoals bij eerder ingestelde gespen bij de herinneringsmedaille gebruikelijk was, voorzien van een aanduiding van de plaats van hulpverlening, doch wordt volstaan met het opschrift «Tsunami 2004».

De Minister van Defensie,
H. G. J. Kamp