Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2006


 
 
 


165
Besluit van 7 maart 2006, houdende instelling van de medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie


 

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 februari 2006, kenmerk 2005-0000294185, directoraat-generaal Veiligheid;
  Overwegende dat het uitreiken van een medaille voor trouwe en langdurige dienst bijdraagt aan de waardering voor het functioneren van de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  1. In dit besluit wordt verstaan onder:
  a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  b. medaille: de medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Nederlandse politie;
  c. oorkonde: de bij de medaille behorende oorkonde zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1 en bijlage 3;
  d. jaarteken: een teken met de aanduiding 25 of 40;
  e. oorkonde jaarteken: de bij het jaarteken behorende oorkonde zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 2 en bijlage 4;
  f. ambtenaar:
  1o. de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de Politiewet 1993;
  2o. de ambtenaar bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van de Politiewet 1993 voor zover hij in de hoedanigheid van Buitengewoon Opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, met uitvoerende politietaken is belast;
  g. bevoegd gezag: de korpsbeheerder.
  2. Onder ambtenaar wordt niet verstaan de ambtenaar, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Politiewet 1993.

Artikel 2

  Er is een medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Nederlandse politie.

Artikel 3

  1. Vanwege Ons kent Onze Minister eenmalig een medaille met oorkonde toe aan de ambtenaar die zonder wezenlijke onderbreking gedurende een periode van 12½, 25 of 40 jaren werkzaam is binnen de Nederlandse politie en is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.
  2. Vanwege Ons kent Onze Minister een jaarteken met oorkonde jaarteken toe aan de ambtenaar die zonder wezenlijke onderbreking gedurende een periode van 25 of 40 jaren werkzaam is binnen de Nederlandse politie en is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.

Artikel 4

  1. Het bevoegd gezag dient een aanvraag voor een medaille en/of een jaarteken in bij de Kanselarij der Nederlandse Orden.
  2. Het bevoegd gezag vermeldt bij de aanvraag de naam van de ambtenaar en legt een verklaring over waaruit blijkt dat het een ambtenaar betreft als bedoeld in artikel 1, onder f.
  3. De Kanselarij der Nederlandse Orden verstrekt het bevoegd gezag de medaille, het desbetreffende jaarteken en de bijbehorende blanco oorkondes.
  4. De medaille en/of het jaarteken wordt door of namens het bevoegd gezag uitgereikt aan de ambtenaar.
  5. De verstrekking van de medaille en/of het jaarteken geschiedt kosteloos.

Artikel 5

  1. De medaille is cirkelvormig, heeft een diameter van 35 mm en een dikte van circa 3 mm en is vervaardigd in 85/15 brons. De voorzijde van de medaille vertoont het politiewapen met links een kroon en de tekst »Politie Nederland«. De keerzijde vertoont het rijkswapen. De medaille wordt vervaardigd uit CuZn90/10 DIN 17670, 3,5 mm DIN 1751. De materiaaldikte van de messing ring is 1,2 mm. De buitendiameter van de ring is 12,5 mm. De diameter van de messing bevestigingsoog/bol is 5 mm.
  2. De medaille hangt aan een zijden lint ter breedte van 27 mm. Het lint heeft vanaf de linker- en rechter rand verticale banen van 2 mm zwart, 2 mm rood en 2 mm wit en in het midden één baan van 15 mm blauw.
  3. Op het lint bevindt zich een jaarteken bij 25 of 40 jaren trouwe dienst.
  4. Het jaarteken is uitgevoerd in Romeinse cijfers, XXV voor 25 jaar, XL voor 40 jaar, elk voorzien van twee bevestigingspennetjes voor de montage op het lint.

Artikel 6

  1. De ambtenaar is bevoegd op het uniform de medaille aan het lint te dragen op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding.
  2. De ambtenaar kan op het uniform in plaats van de medaille een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 mm dragen. Voor de aanduiding van 25 of 40 dienstjaren wordt de baton voorzien van jaartekens.
  3. De ambtenaar kan in plaats van een medaille, het draagteken of de baton een verkleinde vorm van de medaille dragen.
  4. De ambtenaar draagt op het lint van de medaille het jaarteken bij 25 of 40 dienstjaren.

Artikel 7

  1. De op grond van artikel 3 toegekende medaille, alsmede de daarbij uitgereikte oorkonde, worden verbeurd bij niet-eervol ontslag.
  2. De ambtenaar aan wie een medaille is toegekend en ontslag is verleend, bedoeld in het eerste lid, is verplicht de hem toegekende medaille, jaarteken(s), alsmede de daarbij behorende oorkondes, af te geven bij of toe te zenden aan het bevoegd gezag.
  3. Bij het verbeuren van de medaille en jaartekens worden de daarbij uitgereikte oorkondes vernietigd.

Artikel 8

  1. Aan de ambtenaar die op de dag van inwerkingtreding van dit besluit zonder wezenlijke onderbreking gedurende een periode van meer dan 12½ jaren werkzaam is binnen de Nederlandse politie en is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, wordt overeenkomstig artikel 3, eerste lid, een medaille toegekend zodra hij in aanmerking komt voor de toekenning van een jaarteken als bedoeld in artikel 3, tweede lid.
  2. Aan de ambtenaar die op enig moment voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit voldeed aan de criteria voor het toekennen van een medaille, als bedoeld in artikel 3, wordt bij diens eervolle ontslagverlening alsnog een medaille verleend.

Artikel 9

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie.
  Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

’s-Gravenhage, 7 maart 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

Uitgegeven de eenendertigste maart 2006

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner


BIJLAGE 1 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER C

Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie

De Korpsbeheerder van ............1, daartoe gemachtigd door de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verleent hierbij als blijk
van waardering voor de uitvoering van de politietaak gedurende ............2
jaren vanwege Hare Majesteit de Koningin, de medaille voor trouwe en
langdurige dienst Nederlandse Politie aan ............3

Gegeven te ............4 op ............5

De Korpsbeheerder, 6
1 Naam van het regiokorps vermelden.
2 Aantal jubileumjaren vermelden.
3 Naam decorandus vermelden.
4 Vestigingsplaats korpsbeheerder vermelden.
5 Datum vermelden.
6 Handtekening korpsbeheerder.


BIJLAGE 2 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER E

Jaarteken Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie

De korpsbeheerder van ............1, daartoe gemachtigd door de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verleent hierbij als blijk
van waardering voor de uitvoering van de politietaak gedurende ............2
jaren vanwege Hare Majesteit de Koningin, het jaarteken dat behoort bij
de medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie aan
............3

Gegeven te ............4 op ............5

De korpsbeheerder, 6
1 Naam van het regiokorps vermelden.
2 Aantal jubileumjaren vermelden.
3 Naam decorandus vermelden.
4 Vestigingsplaats korpsbeheerder vermelden.
5 Datum vermelden.
6 Handtekening korpsbeheerder.


BIJLAGE 3 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER C

Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie

De Korpsbeheerder van het Korps Landelijke Politiediensten verleent
hierbij als blijk van waardering voor de uitvoering van de politietaak
gedurende ............1 jaren vanwege Hare Majesteit de Koningin, de
medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie aan
............2

Gegeven te ............3 op ............4

De korpsbeheerder,
1 Aantal jubileumjaren vermelden.
2 Naam decorandus vermelden.
3 Vestigingsplaats korpsbeheerder vermelden.
4 Datum vermelden.


BIJLAGE 4 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER E

Jaarteken Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie

De Korpsbeheerder van het Korps Landelijke Politiediensten verleent
hierbij als blijk van waardering voor de uitvoering van de politietaak
gedurende ............1jaren vanwege Hare Majesteit de Koningin, het
jaarteken dat behoort bij de medaille voor trouwe en langdurige dienst
Nederlandse Politie aan ............2

Gegeven te ............3 op ............4

De korpsbeheerder,
1 Aantal jubileumjaren vermelden.
2 Naam decorandus vermelden.
3 Vestigingsplaats korpsbeheerder vermelden.
4 Datum vermelden.


NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

  De uitreiking van decoraties kan altijd rekenen op een warme maatschappelijke belangstelling, waaruit ook de belangrijke rol van decoraties in de samenleving blijkt. Het heeft een sterk symbolische functie en waarde.

  Binnen sectoren als de krijgsmacht kent men al een rijke decoratietraditie en worden medailles door de ontvanger ervaren als een zeer gewaardeerd tastbaar en persoonlijk bewijs van erkenning voor trouwe dienst en/of bijzondere inzet. Onderhavig besluit heeft ten doel een medaille toe te kennen aan ambtenaren die zich gedurende een periode van 12½, 25 of 40 jaren hebben ingezet voor de Nederlandse politie.

  De medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie moet gezien worden als een onderscheiding die bij een functievervulling van 12½, 25 of 40 dienstjaren zonder wezenlijke onderbreking wordt uitgereikt. Zij geeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de mogelijkheid om op een bijzondere wijze tot uitdrukking te brengen dat Nederland zuinig moet zijn op de politieambtenaren die bereid zijn zich langdurig voor het politiewerk in de steeds complexer wordende samenleving in te zetten. De medaille biedt de mogelijkheid om naar de collega’s die zich door de duur en de kwaliteit van hun politiewerk voor de Nederlandse politie verdienstelijk hebben gemaakt nog eens extra waardering uit te spreken.Toekenning van de medaille geschiedt op basis van langdurige en trouwe dienst. De langdurige dienst wordt belichaamd door het aantal jaren dat de ambtenaar binnen de Nederlandse politie werkzaam is geweest. Dat de ambtenaar zijn dienst trouw heeft verricht wordt aangenomen door de omstandigheid dat de politieorganisatie betrokkene reeds zo lang als medewerker in dienst heeft.

  De praktijk van het aanvragen en het toekennen van een medaille voor trouwe en langdurige dienst is als volgt. Het bevoegd gezag (dit is de korpsbeheerder van het politiekorps waarbij de te decoreren ambtenaar is aangesteld) verifieert of de desbetreffende ambtenaar gedurende 12½, 25 of 40 zonder wezenlijke onderbreking werkzaam is geweest binnen de Nederlandse politie en op het moment van het dienstjubileum is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. Aan de ambtenaar die aan de criteria voldoet, kent de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de medaille toe. Met het oog daarop dient het bevoegd gezag een aanvraag voor een medaille met oorkonde in bij de Kanselarij der Nederlandse Orden, waarbij de korpsbeheerder onder meer een verklaring overlegt waaruit blijkt dat de ambtenaar recht heeft op toekenning van een medaille trouwe en langdurige dienst. Indien de ambtenaar voldoet aan de voorwaarden voor toekenning verstrekt de Kanselarij de medaille vervolgens aan het bevoegd gezag, dat deze medaille namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitreikt aan de desbetreffende ambtenaar. Dezelfde procedure geldt voor het aanvragen van een jaarteken. Het jaarteken wordt uitgereikt bij het 25- en 40-jarig dienstverband.

Artikelsgewijs

Artikel 1, onder f

  Artikel 3, eerste lid, van de Politiewet 1993 betreft de politieambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. Hiermee zijn ambtenaren van politie die bijvoorbeeld louter administratieve werkzaamheden verrichten uitgesloten van toekenning van een medaille. Alhoewel ook deze taken uiteraard als zeer positief worden gewaardeerd, zijn dat niet de taken die onder de doelstelling van dit besluit vallen en ook niet passen binnen de uitgangspunten van het decoratiestelsel.
  Voor vrijwillige ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak is bij Besluit van 1 april 1998 (Stb. 68) al voorzien in een Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid, waarin de waardering voor de inzet van – onder meer – de vrijwillige ambtenaar van politie tot uiting komt. Voorkomen moet worden dat sprake is van stapelen van onderscheidingen. Onderhavig besluit is dan ook niet van toepassing op de vrijwillige ambtenaar van politie.

Artikel 3

  De medaille wordt vanwege H.M. de Koningin toegekend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op grond van artikel 10.4 van de Algemene wet bestuursrecht verleent de minister de bevoegdheid tot het toekennen van de medaille aan de korpsbeheerder van het regionale politiekorps waar de decorandus is aangesteld. Dit komt tot uiting in de formulering op de oorkonde, waarmee wordt verwoord dat de korpsbeheerder de medaille niet alleen uitreikt, maar ook namens de minister verleent.

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is tevens korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten en oefent daarmee zelf de bevoegdheid van het toekennen van een medaille aan een ambtenaar die aangesteld is bij het Korps landelijke politiediensten uit. Dit komt tot uiting in de formulering op de oorkonde die aan een ambtenaar aangesteld bij het Korps landelijke politiediensten wordt uitgereikt.

Artikel 4

  De Kanselarij der Nederlandse Orden verzorgt de aanmaak van de medaille, het jaarteken en de bijbehorende oorkondes. Op basis van de door het bevoegde gezag aangeleverde gegevens vindt levering van de medaille, het jaarteken en de oorkondes plaats. De oorkondes worden door de Kanselarij der Nederlandse Orden blanco aan het bevoegd gezag aangeleverd. De kosten van de medaille, de jaartekens en de oorkondes komen ten laste van de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Artikel 5

  Het gebruik van zwart en blauw in het lint verbeelden de traditionele »politiekleuren«. Door het gebruik van de nationale driekleur (rood, wit en blauw) in combinatie met de traditionele politiekleuren ontstaat in het lint een symbiose tussen het rijks- en het politie-element in deze decoratie. Een symbiose die ook in de medaille zelf gestalte krijgt door het aan de voorkant bezigen van het politielogo en het aan de achterzijde voeren van het rijkswapen.

  Daarnaast ligt het gebruik van zwart en blauw in de lijn die is gevolgd bij de samenstelling van het lint voor de Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948–1998. Daarin stonden de okerkleurige en de witte streep symbool voor het goud en het zilver van de uniformstukken van de voormalige rijks- en gemeentepolitie.

Artikel 7

  Artikel 7 voorziet in het intrekken van in het kader van dit besluit verleende medailles, jaartekens en oorkondes. Deze worden door het bevoegd gezag ingenomen zodra zich een in artikel 7 genoemde grond voordoet.

Artikel 8

  Een executieve politieambtenaar die bij inwerkingtreding van dit Besluit meer dan 12½ maar minder dan 25 aaneengesloten dienstjaren heeft vervuld, komt pas in aanmerking voor een medaille zodra hij heeft voldaan aan de criteria die gelden voor de onderscheiding wegens 25 jaar trouwe en langdurige dienst. De reden daarvan is dat gezien de omvang van de beroepspopulatie het ondoenlijk is om deze met terugwerkende kracht van een medaille te voorzien. Wel is bepaald dat deze categorie ambtenaren die de dienst eervol verlaat, voor het plaatsvinden van het 25-jarig dienstjubileum, alsnog voor een medaille voor 12˝ jaar trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie in aanmerking zullen komen.
  Een ambtenaar die op het moment van inwerkingtreding langer dan 25 jaren zonder wezenlijke onderbreking in dienst is en is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, komt in aanmerking voor een medaille met bijbehorend jaarteken voor 25 jaar trouwe en langdurige dienst. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor een ambtenaar met een dienstverband langer dan 40 dienstjaren.
  Voor de toekenning van een onderscheiding is vereist dat de politieambtenaar op het moment van het dienstjubileum is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes