Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 2001


 
 
 


74
Besluit van 20 december 2000, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken (Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken)


 

 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 12 december 2000, nr. DKP/DE/16/00, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties;
 overwegende dat het gewenst is een medaille vast te stellen als een blijvende herinnering aan Buitenlandse Bezoeken van het Staatshoofd en bij Inkomende Bezoeken aan het Staatshoofd;
 overwegende dat deze medaille uitsluitend wordt toegekend bij deze Buitenlandse Bezoeken;

 Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
 a. Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken;
 b. Buitenlands Bezoek: Buitenlands Bezoek van het Staatshoofd en Inkomend Bezoek aan het Staatshoofd;
 c. de medaille: de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 1;
 d. de oorkonde: de oorkonde zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 2.

Artikel 2

 Er wordt ingesteld de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken.

Artikel 3

 1. De medaille wordt vanwege Ons toegekend door Onze Minister.
 2. De medaille kan ter gelegenheid van een Buitenlands Bezoek worden toegekend aan degene die op enigerlei wijze betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van het Bezoek.
 3. De medaille kan aan een persoon één maal worden toegekend.

Artikel 4

 De medaille en de oorkonde worden door of namens Onze Minister uitgereikt.

Artikel 5

 1. De Kanselarij der Nederlandse Orden draagt zorg voor de vervaardiging en de verstrekking van de medaille en de oorkonde.
 2. De verstrekking geschiedt kosteloos.

Artikel 6

 1. Degene aan wie de medaille is toegekend, is bevoegd deze te dragen aan het lint op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding.
 2. In plaats van de medaille mag een draagteken dat bestaat uit het lint opgemaakt in de vorm van een strik, worden gedragen.
 3. In plaats van de medaille mag op uniformkleding een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 mm worden gedragen.
 4. In plaats van de medaille, de baton of het draagteken mag een verkleinde vorm van de medaille worden gedragen.

Artikel 7

 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt gesplaatst.
 2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken.

 Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

's-Gravenhage, 20 december 2000

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken
J.J. van Aartsen

Uitgegeven de vijftiende februari 2001

De Minister van Justitie,
A.H. Korthals

BIJLAGE 1

De medaille is vervaardigd uit zilver en heeft een doorsnede van 35 mm.

 De voorzijde toont het naar links gewende portret van het Staatshoofd. Op de keerzijde is het rijkswapen weergegeven.

 De medaille hangt aan een lint ter breedte van 37 mm. Het lint is oranje met geheel links en rechts drie banen van 1,5 mm breedte in achtereenvolgens de kleuren rood, wit en blauw, waarbij de rode baan telkens aan de buitenzijde is gelegen.
 In de uitvoering voor dames is het lint 27 mm breed en opgemaakt in de vorm van een strik.

BIJLAGE 2

De tekst van de oorkonde luidt als volgt:

HERINNERINGSMEDAILLE BUITENLANDSE BEZOEKEN

 De Minister van Buitenlandse Zaken heeft vanwege
 HARE MAJESTEIT DE KONINGIN
 bij besluit van
 ........................................................1

 de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken verleend aan
 ........................................................2
 als blijk van waardering voor de betoonde inzet

De Minister van Buitenlandse Zaken

1 Datum en nummer van het besluit.
2 Naam van begiftigde, plaats en datum van geboorte.

Toelichting

Algemeen

 Bij gelegenheid van Buitenlandse Bezoeken, dat wil zeggen Buitenlandse Bezoeken welke door het Staatshoofd worden afgelegd of Inkomende Buitenlandse Bezoeken waarbij het Staatshoofd als gastheer/gastvrouw optreedt, kan een decoratie-uitwisseling plaatsvinden. Deze heeft een sterk symbolische functie en waarde. Daarnaast bestaat er behoefte aan Buitenlandse- en Nederlandse Staatsburgers die betrokken zijn bij de voorbereiding en de uitvoering van Buitenlandse Bezoeken, te belonen voor hun inspanningen. Daartoe is bij dit besluit ingesteld de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3

 De medaille wordt vanwege H.M. de Koningin toegekend door de Minister van Buitenlandse Zaken
 De medaille wordt aan een persoon slechts één keer toegekend. Het is derhalve niet mogelijk dat aan dezelfde persoon bij een volgend Bezoek wederom de medaille wordt toegekend.

Artikel 5

 De Kanselarij der Nederlandse Orden verzorgt de aanmaak van de medaille en de oorkonde.
 Op basis van het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken tot toekenning van de medaille vindt uitlevering van de medaille en oorkonde plaats.
 De oorkonde wordt op naam gesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 Van de verlening van de medaille zal door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een register worden bijgehouden.
 De kosten van de medaille en de oorkonde komen ten laste van de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Artikel 6

 De medaille wordt uitgereikt in het zogenaamde grote model. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om desgewenst op de dagelijkse kleding een strikje van het lint te dragen.
 Personen die een uniform dragen kunnen daarop de gebruikelijke baton van het lint bevestigen.
 Voorts kan op avondkleding een verkleinde uitvoering van de medaille, de zogenaamde miniatuur, worden gedragen. Nimmer worden twee uitvoeringen van de medaille tegelijkertijd gedragen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
J.J. van Aartsen