Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1994


 
 
 


703
Besluit van 12 september 1994 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Stb. 589), houdende de instelling van de Herinneringsmedaille Rampenbrigade


 

 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 6 september 1994, sectie onderscheidingen, nr. DO 016/94/21090;
 Overwegende dat het gewenst is het Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Stb. 589), houdende de instelling van de herinneringsmedaille rampenbrigade, gelet op de gewijzigde omstandigheden aan te passen;

 Hebben goedgevonden en verstaan:

 I. Het Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Stb. 589)1, wordt als volgt gewijzigd:
 A. Artikel 1 komt te luiden:
 Er is een herinneringsmedaille voor humanitaire hulpverlening bij rampen;
 B. Artikel 3, eerste lid komt te luiden:
 De herinneringsmedaille wordt toegekend met een gesp;
 C. Na artikel 10a wordt een artikel 10b ingevoegd, luidende:
 In verband met de hulpverlening door militairen van de krijgsmacht bij de leniging van de nood van Rwandese vluchtelingen in augustus en september 1994 in de Republiek Zaïre, wordt de gesp «Rwanda 1994» ingesteld.

 II. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1994

 Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

's-Gravenhage, 12 september 1994

Beatrix

De Minister van Defensie
J.J.C. Voorhoeve

Uitgegeven de negenentwintigste september 1994

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager


1 Gewijzigd bij besluit van 7 oktober 1974, Stb. 662