Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1994


 
 
 


566
Besluit van 7 juli 1994, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 29 december 1962 (Stb. 1962, 385), houdende instelling van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis


 

 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 1 juli 1994, Bureau Secretaris-Generaal, sectie onderscheidingen, nr. DO 043/94/17027, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

 Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

 Het Koninklijk besluit van 29 september 1962 (Stb. 1962, 385)1 wordt als volgt gewijzigd:

 A. Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

 1. Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis wordt toegekend aan de militairen van de Koninklijke marine, van de Koninklijke landmacht, van de Koninklijke luchtmacht, alsmede aan de militairen van het voormalig Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger, die in Nieuw-Guinea of de aangrenzende zeegebieden gedurende het tijdvak van 28 december 1949 tot 23 november 1962 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest.

 B. In artikel 3, onder a, wordt de zinsnede «en van de Koninklijke luchtmacht:» vervangen door: «, van de Koninklijke luchtmacht en van het voormalig Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger:»

 Onze Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken zijn, ieder voor zover hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

's-Gravenhage, 7 juli 1994

Beatrix

De Minister van Defensie,
A.L. ter Beek

De Minister van Binnenlandse Zaken,
D.IJ.W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de vierde augustus 1994

De Minister van Justitie,
A. Kosto


1 Gewijzigd bij besluit van 21 februari 1992, Stb. 200