Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1992


 
 
 


514
Besluit van 4 september 1992, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties


 

 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 2 september 1992, Sectie Onderscheidingen, nr. DO 006/92/23544, gedaan mede namens Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken;

 Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 Er is een Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties, waaraan gespen kunnen worden verbonden.

Artikel 2

 1. De uit bronskleurig metaal vervaardigde herinneringsmedaille is cirkelvormig met een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde van de medaille vertoont een naar links gerichte stalen helm met daarop aangebracht de letters VN. De helm is gedeeltelijk gedekt door een lauwertak. De keerzijde van de medaille vertoont het rijkswapen.
 2. De medaille is door middel van een ring verbonden aan een moiré lint; ter breedte van 27 millimeter. Onze Minister van Defensie bepaalt, in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken, de kleuren van het lint, waarbij voor verschillende operaties, andere kleuren worden bepaald.
 3. Onze Minister van Defensie kan, in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken, gespen instellen die worden verbonden aan de herinneringsmedaille.
 4. De gesp is eveneens vervaardigd van bronskleurig metaal. Op de gesp is in kapitale letters vermeld het gebied van de operatie, eventueel gevolgd door een jaartal. De gesp wordt op het lint bevestigd; indien meer gespen zijn toegekend worden deze boven elkaar geplaatst, de eerstverkregen gesp direct boven de medaille.
 5. Het aan hen, die gerechtigd zijn tot het dragen van de herinneringsmedaille, eventueel met gesp(en), vergund een herinneringsmedaille, eventueel met gesp(en), van verkleind model onder aan het te lint danwel het lint alleen te dragen. Indien alleen het lint wordt gedragen zal iedere gesp worden aangegeven door een achtpuntige ster van bronskleurig metaal op het lint.

Artikel 3

 1. Bij toekenning wegens deelname aan een operatie van een vredesmacht van de VN waarvoor een gesp is ingesteld, wordt de herinneringsmedaille toegekend met een gesp.
 2. Aan hen die reeds zijn onderscheiden met de herinneringsmedaille, wordt in het geval zij nadien hebben deelgenomen aan een operatie, waarvoor de kleuren van het lint, verbonden aan de herinneringsmedaille niet anders zijn bepaald en waarvoor een gesp is ingesteld, alleen die gesp toegekend.
 3. Onze betrokken Minister kan aan hen die reeds zijn onderscheiden met de herinneringsmedaille, bij herhaalde deelname aan een bepaalde operatie een van bronskleurig metaal vervaardigd cijfer 2 of zonodig een hoger cijfer toekennen, welk cijfer wordt gedragen op het lint.

Artikel 4

 De toekenning van de herinneringsmedaille, eventueel met gesp, dan wel de gesp of een cijfer afzonderlijk geschiedt:
 1. aan militairen van de krijgsmacht door Onze Minister van Defensie;
 2. aan anderen door Onze Minister van Binnenlandse Zaken, in overeenstemming met Onze Minister die het aangaat.

Artikel 5

 1. De herinneringsmedaille, eventueel met gesp, dan wel de gesp of een cijfer afzonderlijk wordt toegekend aan hen die van overheidswege gedurende tenminste 3 maanden:
 a. deel hebben uitgemaakt van een vredesmacht van de VN;
 b. als waarnemer of in een soortgelijke funktie bij enigerlei operatie van een VN vredesmacht zijn opgetreden;
 c. deel hebben genomen aan een operatie in het kader van de handhaving of herstel van de internationale vrede en veiligheid.
 2. De in het eerste lid bedoelde personen dienen bij hun deelname en optreden in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag te hebben betoond.

Artikel 6

 Onze betrokken Minister kan, indien niet wordt voldaan aan de in artikel 4, eerste lid, gestelde diensttijdeis, bij uitzondering de herinneringsmedaille, eventueel met gesp, dan wel de gesp of een cijfer afzonderlijk toekennen mits wordt voldaan aan de overige in dat artikel gestelde eisen.

Artikel 7

 De toekenning van de herinneringsmedaille, eventueel met gesp, dan wel de gesp of een cijfer afzonderlijk kan postuum geschieden.

Artikel 8

 Het koninklijk besluit van 6 februari 1980 (Stb. 82) wordt ingetrokken.

Artikel 9

 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 Onze Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken zijn, ieder voor zover hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

's-Gravenhage, 4 september 1992

Beatrix

De Minister van Defensie,
A.L. ter Beek

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C.I. Dales

Uitgegeven de zesde oktober 1992

De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin