Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1987


 
 
 
 


99
Besluit van 14 februari 1987, houdende wijziging van de voorschriften met betrekking tot de medailles voor langdurige dienst als militair der zeemacht beneden de rang van officier en van het Besluit militaire medailles (Stb. 1951, 30)


 

 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 6 februari 1987, Afdeling Arbeidsvoorwaarden Militair Personeel, nr. D 87/112/4804;

 Overwegende,

 dat de Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1979, 305) is gewijzigd bij wet van 7 mei 1986 (Stb. 303);
 dat het in verband met voornoemde wijziging wenselijk is het koninlijk besluit van 10 april 1931, nr. 21, en het koninklijk besluit van 25 januari 1951 (Stb. 30) te wijzigen;

 Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

 Het koninklijke besluit van 10 april 1931, nr. 21 wordt gewijzigd als volgt.
 Artikel 16, eerste lid, wordt uitgebreid met het volgende onderdeel:
 e. dat voor de militair die tussen 31 december 1985 en 1 juli 1986 tussen de keerkringen, in arctische of antarctische gebieden was geplaatst de duur van die plaatsing na 31 december 1985 dubbeltelt.

 In artikel 16, tweede lid, wordt na het woord «gelden» de volgende zinsnede tussengevoegd:
 «, onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onderdeel e, van dit artikel,».

Artikel II

 Het koninklijk besluit van 25 januari 1951 (Stb. 30)1 wordt gewijzigd als volgt.
 In artikel 9, eerste lid, wordt de zinsnede «artikel D3, eerste lid;» gewijzigd in: «artikel D3, eerste lid, met dien verstande dat voor de militair die tussen 31 december 1985 en 1 juli 1986 binnen de keerkringen, in arctische of antarctische gebieden was geplaatst, de duur van die plaatsing na 31 december 1985 dubbeltelt;».

Artikel III

 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Aruba, 14 februari 1987

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie
J. van Houwelingen

Uitgegeven de zesentwintigste maart 1987

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

 

NOTA VAN TOELICHTING

 In het koninklijke besluit van 10 april 1931, nr. 21, en in het Besluit militaire medailles (Stb. 1951, 30) wordt voor wat betreft de berekening van de diensttijd tot het verkrijgen van medailles verwezen naar - gedeelten van - de Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1979, 305).

 Bij wet van 7 mei 1986 (Stb. 303) is o.a. artikel D3, eerste lid van de Algemene militaire pensioenwet gewijzigd, in die zin dat er geen dubbeltelling meer zal plaatsvinden van voor pensioen geldende militaire diensttijd, voor zover die diensttijd na 31 december 1985 is doorgebracht binnen de keerkringen of in andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gebieden. De reden voor deze wetswijziging was, dat heden ten dage niet meer wordt onderschreven dat het verblijf in bovengenoemde gebieden schadelijk zou zijn voor de gezondheid.

 De wijziging van de Algemene militaire pensioenwet zoals bovenvermeld kan leiden tot uitstel of achterwege blijven van toekenning van de betreffende medailles.

 Op grond van gewekte verwachtingen bij het personeel, en op grond van redelijkheid en billijkheid is het wenselijk militairen die vó&oactue;r 1 juli 1986 geplaatst waren binnen de keerkringen of in andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gebieden voor de duur van van die plaatsing na 31 december 1985 aanspraak op dubbeltelling van de diensttijd te verlenen.

De Staatssecretaris van Defensie,
J. van Houwelingen


1 Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 mei 1983, Stb. 282.