Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1980


 
 


82
Besluit van 6 februari 1980, houdende instelling Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties


 

 Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Defensie van 11 januari 1980, Directoraat-Generaal Personeel, Bureau Onderscheidingen, nr. 459.579/N,
 van Buitenlandse Zaken van 18 januari 1980,
DKP/DE-16888,
 van Justitie van 29 januari 1980, Afdeling Kabinetszaken, nr. AO 79/27/6,
 en van Binnenlandse Zaken van 31 januari 1980, nr. BK80/215, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur, Afdeling Kabinetszaken;

 Overwegende dat het gewenst is aan hen die van overheidswege deel hebben uitgemaakt van een vredesmacht van de Verenigde Naties dan wel als waarnemer of in een soortgelijke functie bij enigerlei operatie van de Verenigde Naties tot handhaving van de internationale vrede en veiligheid zijn opgetreden, een herinneringsmedaille toe te kennen;

 Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 Ingesteld wordt de «Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties» waaraan gespen kunnen worden verbonden.

Artikel 2

 De herinneringsmedaille wordt toegekend aan hen die van overheidswege hetzij gedurende ten minste drie maanden deel hebben uitgemaakt van een vredesmacht van de Verenigde Naties, hetzij gedurende een ten minste gelijke periode als waarnemer of in een soortgelijke functie bij enigerlei operatie van de Verenigde Naties tot handhaving van de internationale vrede en veiligheid zijn opgetreden, en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond.

Artikel 3

 1. De herinneringsmedaille wordt -bij toekenning wegens deelname aan een vredesmacht van de Verenigde Naties waarvoor een gesp is ingesteld- toegekend met een gesp.
 2. De herinneringsmedaille wordt slechts éénmaal toegekend.
 3. Aan hen die reeds zijn onderscheiden met de herinneringsmedaille, wordt, indien zij nadien hebben deelgenomen aan een vredesmacht van de Verenigde Naties waarvoor een gesp is ingesteld, alleen die gesp toegekend.

Artikel 4

 De toekenning van de herinneringsmedaille zowel als van de afzonderlijke gesp geschiedt:
 1. aan militairen door Onze Minister van Defensie;
 2. aan anderen door Onze Minister van Binnenlandse Zaken, in overeenstemming met de Minister die het aangaat.

Artikel 5

 Onze betrokken Minister kan, indien niet wordt voldaan aan de diensttijdeis bedoeld in artikel 2 van dit besluit, bij uitzondering de herinneringsmedaille dan wel een gesp toekennen mits wordt voldaan aan de overige in dat artikel gestelde eisen.

Artikel 6

 De toekenning van de herinneringsmedaille dan wel een gesp kan postuum geschieden.

Artikel 7

 1. De herinneringsmedaille is cirkelvormig met een middellijn van 35 mm; zij is vervaardigd van bronskleurig metaal. De voorzijde van de medaille vertoont een naar links gerichte stalen helm met daarop aangebracht de letters VN. De helm is gedeeltelijk gedekt door een lauwertak. De keerzijde van de medaille vertoont het rijkswapen.
 2. De medaille is door middel van een ring verbonden aan een moiré lint; het lint, 27 mm breed, heeft aan de boorden een licht-blauwe baan ter breedte van 4 mm, gevolgd door een witte baan van 6½ mm; in het midden drie verticale banen in de volgorde rood, wit en blauw, elk ter breedte van 2 mm.
 3. De gesp is eveneens vervaardigd van bronskleurig metaal. Op de gesp is in kapitale letters vermeld het gebied van de operatie en het jaar waaraan Nederland aan de operatie is gaan deelnemen. De gesp wordt op het lint bevestigd; indien meer gespen zijn toegekend worden deze boven elkaar geplaatst, de eerstverkregen gesp direct boven de medaille.

Artikel 8

 1. Het is de begiftigde vergund de medaille, eventueel met gesp(en), of het lint alleen te dragen. Indien het lint alleen wordt gedragen zal elke verkregen gesp op het lint worden aangegeven door een achtpuntige ster van bronskleurig metaal.
 2. Het is de begiftigde vergund een medaille, eventueel met gesp(en), van verkleind model te dragen.

Artikel 9

 Bij de uitreiking van de herinneringsmedaille of van later toegekende gespen ontvangt de begiftigde een op naam gestelde oorkonde.

Artikel 10

  De kosten van de medaille met lint en gesp alsmede van later toegekende gespen komen ten laste van het Rijk.

Artikel 11

 In verband met het deelnemen van een Nederlands detachement aan de vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon UNIFIL wordt de gesp «LIBANON 1979» ingesteld.

Artikel 12

 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 Onze Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken zijn, ieder voor zover hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

Soestdijk, 6 februari 1980

Juliana

De Minister van Defensie
Scholten

De Minister van Buitenlandse Zaken
C.A. van der Klaauw

De Minister van Justitie
J. de Ruiter

De Minister van Binnenlandse Zaken
H. Wiegel

Uitgegeven de negentiende maart 1980

De Minister van Justitie,
J. de Ruiter