Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1943


 
 


(No. D 31.)
BESLUIT van 13 September 1946, houdende intrekking van de Koninklijke besluiten van 11 Maart 1943, Staatsblad Nos. D 31 en D 32, betreffende verstrekking van versierselen van de Orde van den Nederlandschen Leeuw en van de Orde van Oranje-Nassau


    Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

  Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 5 September 1946, no. 5116 Kabinet;

  Gelet op de wetten van 29 September 1815 (Staatsblad no. 47) en van 4 April 1892 (Staatsblad no. 55);

  Hebben goed gevonden en verstaan:

  met ingang van 1 September 1946 in te trekken:
  A. Ons besluit van 11 Maart 1943, Staatsblad no. D 31, houdende verstrekking van versierselen van de Orde van den Nederlandschen Leeuw;
  B. Ons besluit van 11 maart 1943, Staatsblad no. D.32, houdende uitvoering van artikel 13 van de wet van 4 April 1892 (Staatsblad no. 55), zooals deze is gewijzigd bij de wet van 21 Maart 1921 (Staatsblad no. 105) (verstrekking van versierselen van de Orde van Oranje-Nassau).

  Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

  Het Loo, den 13den September 1946
WILHELMINA.

De Min. van Binnenlandse Zaken, BEEL.

(Uitgeg. 27 September 1946.)