Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1943


 
 


(No. D 31.)
BESLUIT van 11 Maart 1943, houdende verstrekking van versierselen van de Orde van den Nederlandschen Leeuw


    Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

  Op de voordracht van Onzen Minister van Algemeene Zaken a.i. van 9 Maart 1943, No. 71;

  Gelet op de wet van 29 September 1815 (Staatsblad No. 47), alsmede op Ons besluit van 12 April 1923 (Staatsblad No. 67);

  Hebben goedgevonden en verstaan:

  Onverminderd het bepaalde in Ons genoemd besluit, als volgt te bepalen:
  1. De versierselen worden gedurende de tegenwoordig geldende buitengewone omstandigheden aan de benoemden éénmaal op Rijk's kosten verstrekt;
  2. Wanneer ter beoordeeling van Onzen Minister van Algemeene Zaken gegronde redenen bestaan aan te nemen, dat een versiersel buiten schuld van den benoemde is verloren gegaan, kan andermaal een versiersel op Rijk's kosten worden verstrekt;
  3. Onze Minister van Algemeene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en geacht wordt te zijn ingegaan op 15 Mei 1940.

Uitgegeven 7 September 1943