Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1927


 
 
 
 


(No. 291)
BESLUIT
van den 19den Augustus 1927, ter bepaling van het tijdstip van het in werking treden voor de militairen der zeemacht beneden den rang van officier van het bepaalde onder a van het Koninklijk besluit van 25 November 1926 (Staatsblad no. 385).


 

  Wij WILHELMINA bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz.,enz.

  Gezien het bepaalde onder d van het Koninklijk besluit van 25 November 1926 (Staatsblad no. 385).

  Op de voordracht van Onze Ministers van Marine, ad interim, van Oorlog, van Koloniën, en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 6 Juli 1927, no. 58, Afdeeling B (1e Bureau), van 15 Juli 1927, VIe Afd., Nr.30, 26 Juli 1927, 6e Afdeeling, no. 6, 8 Augustus 1927, no. 6014, Binnenlandsch Bestuur,

&nsbp;     Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

  dat het bepaalde onder a van het Koninklijk besluit van 25 November 1926 (Staatsblad no. 385) voor zooverre betreft de militairen der Zeemacht beneden den rang van officier in werking zal treden met ingang van 1 October 1927, met dien verstande, dat aan hen, die zich op dien datum buitslands of in Nederlandsch-Indië bevinden, wordt vergund de bedoelde eereteekenen te blijven dragen op de wijze als bepaald in de tot genoemden datum geldende voorschriften tot een maand na hun terugkeer in Nederland.

  Onze Ministers van Marine, van Oorlog, van Koloniën en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, de Kanselarij der Nederlandsche Orden en de Algemeene Rekenkamer.

  Bygdin, den 19den Augustus 1927.

W I L H E L M I N A.      

  De Minister van Marine a.i.,
    LAMBOOY.

  De Minister van Oorlog,
    LAMBOOY.

  De Minister van Koloniën,
    KONINGSBERGER.

  De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
    J.B. KAN.

Uitgegeven den zevenden September 1927.

De Minister van Justitie,
J. DONNER.