No. 6201
EERETEEKENEN voor aanzienlijke en verdienstelijke Inlanders en Oostersche vreemdelingen. De hoogere onderscheiding vervangt de lagere.
CIRCULAIRE GOUVERNEMENTS SECRETARIS.
No. 908.
Buitenzorg, den 3den Maart 1905.  
   De aandacht van den Gouverneur-Generaal is er op gevestigd, dat ten aanzien van de eereteekenen voor aanzienlijke en verdienstelijke Inlanders en Oostersche Vreemdelingen bedoeld bij No 4961 van het Bijblad op het Staatsblad bij de belanghebbenden somtijds onzekerheid bestaat of de hoogere dezer onderscheidingen de lagere vervangt.
   Naar de meening van den Landvoogd volgt die vervanging van zelf uit de bij de betrekkelijke voorschriften in genoemd nummer van het Bijblad uitdrukkelijk vastgestelde onderscheiding van het eereteeken in vier klassen, en op last van Zijne Excellentie heb ik de eer UHEdG. mitsdien te verzoeken, de betrokkenen waar noodig hieraan indachtig te willen maken.
 
De 1ste Gouvernements Secretaris,
PAULUS.