NO. 2893
MEDAILLE VOOR BURGERLIJKE VERDIENSTEN.   Verlies van het regt tot dragen.
BESLUIT.
No. 13
Buitenzorg, 1 Januarij 1875.  
   Herlezen de bij het besluit van 24 Augustus 1875, no. 12, verhandelde missive van den Direkteur van Binnelandsch bestuur van 10 Julij te voren, no. 6893;
   Gelezen de missive van den Minister van Kolonien, van 28 Oktober 1875, lett. A1, no. 15/2200;
   Is goedgevonden en verstaan:
   Eerstelijk:   Met aanvulling van het besluit van 4 Oktober 1871, no. 36 (1), houdende instelling eener medaille voor burgerlijke verdiensten, toe te kennen aan inlanders van aanzien en verdienstelijke oostersche vreemdelingen, krachtens machtiging des Konings, te bepalen:
   « dat hij, die tot de doodstraf of tot dwangarbeid in
« den ketting is veroordeeld, zoodra het vonnis kracht
« van gewijsde heeft bekomen, de hem toegekende me-
« daille verbeurt, en dat hij, die tot dwangarbeid buiten
« den ketting, ten arbeidstelling aan de openbare werken
« of gevangenisstraf is veroordeeld, gedurende het onder-
« gaan der straf het regt verliest om het ordeteeken te
« dragen »
   Ten tweede: enz.
   Afschrift, enz.


          
(*) Bijblad no. 2500.