NO. 1944
Medailles
BESLUIT.
No. 15
Buitenzorg, 8 Januarij 1867.  
   Gelet op het besluit van 6 December 1865 no. 24 (*), waarbij als beginsel is aangenomen, dat de medailles, waarmede inlandsche vorsten, hoofden en ambtenaren door het Gouvernement zijn begiftigd, alleen mogen gedragen worden, zooals die zijn uitgereikt en niet in een verkleind model, en dat in geen geval als legpenningen uitgereikte medailles mogen gedragen, noch iets aan de vorm daarvan mag veranderd worden;
   Gelezen de missive van den resident der Wester-afdeeling van Borneo, van 8 Julij 1866 no. 1729;
   waaruit blijkt:
   dat de pangeran bandahara van P., reeds vóór de bekendwording van het bovenbedoeld verbod, van de hem bij besluit van 10 November 1864 no. 37, toegekende gouden medaille een verkleind model heeft doen vervaardigen en ook gedragen heeft, ten einde zoo doende het hem door de regering geschonken kleinood beter in waarde te kunnen houden;
   stellende de resident op grond van de door hem daartoe aangevoerde motieven voor, om te bepalen, dat het bovenaangehaald besluit niet van terugwerkende kracht zal zijn en om mitsdien aan genoemd inlandsch hoofd te vergunnen het bovenbedoeld verkleind model van de voormelde medaille te blijven dragen;
   De raad van Nederlandsch-Indië gehoord;
   Overwegende:
   dat de handhaving van het bovenbedoeld beginsel, - althans voor zooveel het geene legpenningen betreft, - bij nader inzien der zaak, niet raadzaam en ook niet billijk is;
   dat het toch meermalen gebleken is, dat de inlandsche vorsten, hoofden en ambtenaren, die met medailles door de regering zijn begiftigd, - er bijzonder op gesteld zijn daarvan verkleinde modellen te dragen, ten einde het hun door de regering geschonken onderscheidingsteeken beter in waarde te kunnen houden;
   dat daartegen in billijkheid geene bezwaren kunnen bestaan, daar toch hetzelfde pleegt te worden gedaan door Europeanen, met ridderorden of andere onderscheidingsteekenen versierd, en er geen redenen bekend zijn, waarom ten aanzien van inlanders ten deze van een algemeen aagenomen gebruik zou moeten worden afgeweken;
   is goedgevonden en verstaan:
   In te trekken het bovenomschreven besluit van 6 December 1865 no. 24, voor zoo veel het betreft medailles welke zijn uitgereikt om als onderscheidingsteekenen te worden gedragen.
   Afschrift, enz.


          
(*) Bijblad no. 1743.