No. 16aLANDMAGT. Bepaling dat de bij het besluit van 18 November 1866, no. 20, goedgekeurde en gearresteerde tarieven, behoorende tot het algemeen reglement van administratie voor de Landmagt in Nederlandsch-Indië, in het staatsblad van Nederlandsch-Indië zullen worden opgenomen.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, van den 27sten Januarij 1867, no. 10.

  Gelezen, enz.
  Is goedgevonden en verstaan:
  Te bepalen, dat de bij het besluit van 18 November 1866, no. 20, goedgekeurde en gearresteerde tarieven, behoorende tot het algemeen reglement van administratie voor de landmagt in Nederlandsch-Indië, bijgewerkt tot op den dag waarop zij ter ter perse worden gelegd, in het staatsblad van Nederlandsch-Indië zullen worden opgenomen.
  Afschrif, enz.

 
Ter ordonnancie van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië:

De Algemeene Sekretaris,
WATTENDORFF.

  Uitgegeven den zeventienden December 1867.

  De Algemeene Sekretaris,

        WATTENDORFF.
(...)

Tarief No. 47.

RIDDER-SOLDIJ VOOR DE MILITAIRE WILLEMS-ORDE EN DE MEDAILLE VOOR MOED EN TROUW

Militairen beneden den rand van officier, tot Ridder der Militaire Willems-Orde benoemd, dan wel met de Medaille voor Moed en Trouw begiftigd wordende, erlangen van af de dagteekening hunner benoeming, levenslang, of in geval van ontriddering, tot en met de dag die daaraan voorafgaat, eene geldelijke belooning, bedragende driemaandelijks:

GRADEN.

Militaire Willemsorde 4e klasse bij benoeming.

Zilveren medaille voor:

Bronzen medaille voor:

Voor of op 28 Julij 1864.

Na 28 Julij 1864.

Afrikanen en Amboinezen.

Inlanders.

Afrikanen en Amboinezen.

Inlanders.

Hospitaaldienst.

Adjudant-onderofficier.................

64

56

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Sergeant-majoor...........................

53

16

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Sergeant (ziekenvader).................

33

54

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Korporaal (hospitaal-bediende).....

27

38

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Europesche zieken-opppasser (soldaat)........................................

22

82

»

»

22

82

»

»

15

21

»

»

Inlandsche zieken-oppasser of handlanger (soldaat).....................

»

»

»

»

»

»

11

41

»

»

7

61

Infanterie.

Adjudant-onderofficier of vaandeldrager...............................

57

93

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Sergeant-majoor...........................

45

63

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Sergeant of fourier.......................

34

22

»

»

34

22

18

94

22

82

12

63

Korporaal......................................

18

19

»

»

18

94

15

06

12

63

10

04

Tamboer of hoornblazer...............

17

11

»

»

17

11

11

41

11

41

7

61

Keur-tamboer of keur-hoornblazer

»

»

»

»

»

»

15

29

»

»

10

19

Keur-soldaat..................................

»

»

»

»

»

»

13

46

»

»

8

93

Infanterist 1e klasse......................

»

»

»

»

»

»

11

41

»

»

7

61

Fuselier.........................................

15

29

»

»

15

29

9

58

10

19

6

39

Kavallerie

Adjudant-onderofficier of standaarddrager...........................

64

56

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Staftrompetter..............................

43

80

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Opperwachtmeester.....................

49

28

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Wachtmeester of fourier..............

43

80

»

»

»

»

20

99

»

 

14

»

Brigadier........................................

22

82

»

»

»

»

17

11

»

»

11

41

Trompetter....................................

30

34

»

»

»

»

17

11

»

»

11

41

Zadelmaker...................................

49

28

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Kavallerist......................................

18

94

»

»

»

»

13

23

»

»

8

82

Artillerie en Sappeurs.

Adjudant-onderofficier.................

64

56

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Staftrompetter.............................

43

80

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Sergeant-majoor-vuurwerker........

57

26

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Sergeant-majoor...........................

49

28

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Sergeant-vuurwerker....................

41

07

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Sergeant of fourier........................

38

10

»

»

»

»

20

99

»

»

14

»

Sergeant of fourier van de veld- of berg-batterij..................................

43

80

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Korporaal......................................

22

82

»

»

»

»

17

11

»

»

11

41

Trompetter...................................

30

34

»

»

»

»

17

11

»

»

11

41

Kanonnier of sappeur 1e klasse....

18

94

»

»

»

»

13

23

»

»

8

82

Kanonnier of sappeur 2e klasse....

17

11

»

»

»

»

11

41

»

»

7

61

Tamboer.......................................

17

11

»

»

»

»

11

41

»

»

7

61

Stukrijder 1e klasse......................

»

»

»

»

»

»

15

29

»

»

10

19

Stukrijder 2e klasse......................

»

»

»

»

»

»

13

23

»

»

8

82

Stokkenknecht.............................

22

82

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Bij alle wapens of diensten.

Adjudant-onderofficier.........

of daar-mede ge-lijkstaand

..

»

»

57

50

»

»

»

»

»

»

»

»

Sergeant-majoor...

..

»

»

47

50

»

»

»

»

»

»

»

»

Sergeant...............

..

»

»

35

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Korporaal.............

..

»

»

20

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Soldaat.................

..

»

»

16

25

»

»

»

»

»

»

»

»