(No. 113). Artikel 7 van het Koninklijk besluit van 24 Januarij 1839 no. 102 (Indisch Staatsblad no. 27), van toepassing verklaard op de inlandsche policie-beambten in Nederlandsch IndiŽ

  Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ, van den 25sten September 1858, no. 48.

    Gelezen de missive van den Minister van KoloniŽn, van 16 Julij 1858, la. A, no. 5/847, naar aanleiding van dezerzijdschen brief van 14 April 1858, no. 356/119, houdende:
a. enz.
b. toezending van een afschrift van het Koninklijk besluit van 2 Julij 1858, no. 63, waarbij op de inlandsche policie-beambten in Nederlandsch-IndiŽ. die met de bij het Koninklijk besluit, van 24 Januarij 1839 no. 102 (Indisch staatsblad no. 27), ingestelde medaille voor moed en trouw zijn of worden begiftigd, art. 7 van dat besluit van toepassing wordt verklaard;

    luidende het bovengenoemd Koninklijk besluit als volgt:
No. 63.

  Wij Willem III, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
    Op de voordragt van Onzen Minister van Staat, Minister van KoloniŽn, van den 29sten Junij 1858, la. A, no. 8;
    Gezien de Koninklijke besluiten van 24 Januarij 1839 no. 102, en 2 Januarij 1848 no. 90;
    Hebben besloten en besluiten:
Eenig Artikel.

    Op de inlandsche policie-beambten in Nederlandsch-IndiŽ, die met de bij het Koninklijk besluit van den 24sten Januarij 1839 no. 102, ingestelde medaille voor moed en trouw zijn of worden begiftigd, wordt bij deze art. 7 van dat besluit van toepassing verklaard.
    Onze Minister van Staat, Minister van KoloniŽn, is belast met de uitvoering dezes.

's Gravenhage, den 2den Julij 1858.
(Get.) WILLEM.

De Minister van Staat, Minister van KoloniŽn,
    (Get.) ROCHUSSEN.

Accordeert met deszelfs origineel:
De fd. Sekretaris-Generaal bij het Ministerie
van KoloniŽn,

(Get.) L.W.C. KEUCHENIUS.
Voor eensluidend afschrift:
De fd. Sekretaris-Generaal,
(Get.) L.W.C. KEUCHENIUS.

    verzoekende de Minister ten slotte, om voor de uitvoering van het Koninklijk besluit te willen zorgdragen.

    Is goedgevonden en verstaan:
    Van het bovenstaande aanteekening te houden.
    Afschrift, enz.
        Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal
            van Nederlandsch-IndiŽ:
                De Algemeene Sekretaris,
                    A. LOUDON.

Uitgegeven den dertigsten September 1858.
        De Algemeene Sekretaris,
            A. LOUDON.