(NO. 13) Medailles voor trouwe dienst.

Resolutie van den Gouverneur Generaal ad interim in Rade, van den 15den Februarij 1834, no. 1.

  Gelet op het Koninklijk besluit van den 19 Februarij 1825, no. 97, verhandeld bij besluit van den Gouverneur Generaal, van den 24sten Augustus daaraanvolgende, no. 5), waarbij eene bronzen medaille is ingesteld voor zoodanige militairen, beneden den rang van Officier, die na twaalf jaren eerlijke en trouwe Nederlandsche dienst bij een en hetzelfde korps, zich op nieuw verbinden, alsmede eene zilveren medaille, voor eene eerlijke en trouwe dienst van vier en twintig jaren;
  En willende de onzekerheid wegnemen, welke hier te lande, is gerezen nopens de gevallen, waarin deze medaille wordt verbeurd;
  Gelet enz.
  Is goedgevonden en verstaan:
  Te bepalen, dat art. 12, van het bovengemelde Koninklijke besluit, alsnog in het Staatsblad van Nederlandsch IndiŽ zal worden geÔnsenereerd; luidende dat artikel, als volgt:
  De medaille wordt verloren, ten gevolge van een onteerend vonnis. In zoodanig geval zal, door den militairen of burgerlijken regter, daarvan dadelijk worden kennis gegeven aan het Departement van Oorlog, ten einde voor de intrekking der medaille zorg te dragen.
  Wordende de geconcerneerde collegiŽn en autoriteiten gelast, om aan de bovenstaande bepaling, bij voorkomende gevallen, de hand te houiden en zullende, hier te Lande, de boven bedoelde kennisgave, eventueel, aan het Militaire departement geschieden, om verder het noodige te verrigten.
  Afschrift, enz.

Accordeert met het register der resolutiŽn
van den Gouverneur Generaal ad interim
in Rade.

De Adjunct Secretaris der Indische Regering,
STIERLING