verordeningsnummer: 1.1.1
vastgesteld: 14 december 1998
treedt in werking: 1 januari 1999
laatstelijk gewijzigd: ---
datum bekendmaking:3 maart 1999


VERORDENING TOT TOEKENNING VAN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN

HOOFDSTUK I

Erepenning van de gemeente Zwolle

Artikel 1

Ingesteld wordt een erepenning van de gemeente Zwolle.

Artikel 2

De erepenning wordt geslagen in zilver, volgens het oorspronkelijke model (voorzijde stadszegel van Zwolle, achterzijde glad ten behoeve van graveren naam rechtspersoon en datum van uitreiking).

Artikel 3

Burgemeester en wethouders kunnen als blijk van waardering en erkentelijkheid de erepenning toekennen aan natuurlijke en rechtspersonen. Alvorens tot uitreiking over te gaan doen zij hiervan mededeling aan de commissie Bestuur uit de gemeenteraad.

Artikel 4

De erepenning kan worden toegekend aan een natuurlijk persoon, ingezetene of niet ingezetene, indien deze zich jegens de plaatselijke gemeenschap op algemeen erkende wijze bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

Artikel 5

De erepenning kan worden toegekend aan een al dan niet in de gemeente gevestigde rechtspersoon indien deze zich door haar werkzaamheid op enig terrein van de Zwolse gemeentelijke samenleving bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt gedurende een langere aaneengesloten periode, waarbij de naam van Zwolle positief is uitgedragen.

Artikel 6

Bij de uitreiking van de erepenning wordt aan de begiftigde tevens overhandigd een oorkonde, waarop de datum van het besluit van burgemeester en wethouders tot toekenning, alsmede de bijzondere verdiensten die tot het toekennen van de erepenning hebben geleid staan vermeld.

Artikel 7

1. De uitreiking vereist een gelegenheid die verband houdt met de verdiensten.
2. Van elke toekenning van een erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een geautomatiseerd register, te beheren door de ambtenaar die daarmee is belast.
3. In dit register wordt vermeld:
  • de naam van de (rechts)persoon aan wie de erepenning is toegekend;
  • de datum en gelegenheid van uitreiking;
  • de datum van het besluit van burgemeester en wethouders;
  • de bijzondere verdiensten die tot het toekennen van de erepenning hebben geleid.

Toelichting

Artikel 4 en 5

De bijzondere verdiensten dienen te zijn uitgeoefend gedurende een langere aaneengesloten periode in die zin dat er van meerwaarde sprake is.
De meerwaarde wordt met name bepaald door het initiŽrende of baanbrekende karakter van de verdiensten, waarbij sprake is van een bovenlokale uitstraling. Het is niet van belang of de verdiensten vrijwillig of beroepsmatig worden uitgeoefend dan wel betaald of onbetaald zijn.

Artikel 6

De huidige tekst van de oorkonde dient te worden geactualiseerd of gewijzigd:

HOOFDSTUK 2

Ereburgerschap van de gemeente Zwolle

Artikel 1

Ingesteld wordt een ereburgerschap van de gemeente Zwolle.

Artikel 2

De penning behorende bij het ereburgerschap wordt geslagen in goud, volgens het model van de erepenning (voorzijde stadszegel van Zwolle, achterzijde glad ten behoeve van graveren naam rechtspersoon en datum van uitreiking).

Artikel 3

De gemeenteraad kan als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, gehoord het advies van de commissie Bestuur, het ereburgerschap toekennen aan natuurlijke en rechtspersonen.

Artikel 4

Het ereburgerschap kan worden toegekend aan een natuurlijk persoon, ingezetene of niet ingezetene, indien deze zich jegens de plaatselijke of landelijke gemeenschap op algemeen erkende wijze uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt.

Artikel 5

Het ereburgerschap kan worden toegekend aan een al dan niet in de gemeente geboren of gevestigde rechtspersoon indien deze zich door haar inzet op enig terrein voor de Zwolse gemeentelijke of de Nederlandse samenleving uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt, waarbij de naam van Zwolle (indirect) positief is uitgedragen.

Artikel 6

Bij de uitreiking van de penning behorende bij het ereburgerschap wordt aan de begiftigde tevens overhandigd een oorkonde, waarop de datum van het besluit van de raad tot toekenning, alsmede de uitzonderlijke verdiensten die tot het toekennen van het ereburgerschap hebben geleid staan vermeld.

Artikel 7

1. De uitreiking vereist een gelegenheid die verband houdt met de verdiensten.
2. Van elke toekenning van het ereburgerschap houdt de raad aantekening in een geautomatiseerd register, te beheren door de ambtenaar die daarmee is belast.
3. In dit register wordt vermeld:
  • de naam van de (rechts)persoon aan wie het ereburgerschap is toegekend;
  • de datum en gelegenheid van uitreiking;
  • de datum van het besluit van de raad;
  • de uitzonderlijke verdiensten die tot het toekennen van het ereburgerschap hebben geleid.

Artikel 4 en 5

De uitzonderlijke verdiensten zijn niet gebonden aan een periode, maar moeten zich wel hebben bewezen. De meerwaarde van de verdiensten wordt bepaald door het initiërende, baanbrekende karakter en de historische betekenis ervan. Daarbij is sprake van een grote, vaak landelijke uitstraling. Het is niet van belang of de verdiensten vrijwillig of beroepsmatig worden uitgeoefend, dan wel betaald of onbetaald zijn.

Artikel 6

De tekst van de oorkonde van de erepenning dient als basis voor de oorkonde behorende bij het ereburgerschap. Het volgende dient te worden geactualiseerd/gewijzigd: