Verordening Meander Zutphen 2005

Vastgesteld 5 september 2005
Inwerkingtreding 6 oktober 2005

Artikel 1
Ingesteld wordt een gemeentelijke onderscheiding van de gemeente Zutphen, genaamd Meander.

Artikel 2
De Meander wordt toegekend aan natuurlijke personen, ingezetenen of niet-ingezetenen van de gemeente Zutphen als blijk van waardering en dankbaarheid aan natuurlijke personen voor bijzondere verdiensten van zeer bijzondere aard jegens de Zutphense samenleving.

Artikel 3
Van verdiensten als bedoeld in artikel 2 is sprake, indien:
a. iemand een verantwoordelijkheid heeft gedragen of een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is dan van hem mocht worden verwacht;
b. iemand op uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht waarbij de Zutphense samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat;
c. iemand alleen of samen met anderen, al dan niet in opdracht, een zeer uitzonderlijke prestatie heeft verricht.

Artikel 4
1. Er is een commissie van advies die bestaat uit de burgemeester, die tevens voorzitter is maar geen stemrecht heeft, en vier leden die woonachtig zijn in de gemeente Zutphen.
2. De leden van de commissie worden voor een periode van 4 jaar door burgemeester en wethouders benoemd.

Artikel 5
1. De commissie als bedoeld in artikel 4 brengt advies uit over kandidaten voor de Meander. De namenlijst en het advies zijn geheim.
2. Burgemeester en wethouders beslissen over de toekenning van de Meander.
3. Van elke uitreiking doen burgemeester en wethouders mededeling aan de raad.

Artikel 6
Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de Meander wordt uitgereikt.

Artikel 7
De ontvanger van de Meander ontvangt als bewijs van toekenning het besluit, waarbij de onderscheiding is verleend, en een kunstwerk.

Artikel 8
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd hun besluit tot toekenning van de Meander in te trekken indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 9
Van de toekenning van de Meander op grond van deze verordening houden burgemeester en wethouders aantekening in een register. In dit register wordt naast datum van uitreiking, naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats van de ontvanger tevens vermeld de overwegingen die tot de toekenning van deze onderscheiding hebben geleid.

Artikel 10
1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Meander Zutphen 2005”.
2. Zij treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.
3. Op dat tijdstip vervallen de (raads)besluiten van de voormalige gemeente Warnsveld tot instelling van de Legpenning van verdienste, de Zilveren draagspeld en de Gouden draagspeld, alsmede het raadsbesluit van de voormalige gemeente Zutphen tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke onderscheiding 1995.