De raad der gemeente Zundert:

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2004;

Overwegende, dat vele ingezetenen, niet ingezetenen, groepen danwel rechtspersonen zich vaak intensief en belangeloos inzetten voor het welzijn van onze samenleving;

Gelet op het advies van de commissie Bestuurszaken en Middelen d.d. 20 oktober 2004;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 1

Algemeen:

De gemeente Zundert kent de volgende onderscheidingen:
a. het Ereburgerschap van de gemeente Zundert;
b. de Penning van algemene, maatschappelijke verdienste(n) van de gemeente Zundert;
c. de Welzijnspenning van de gemeente Zundert.

Artikel 2.

Ereburgerschap van de gemeente Zundert

1. Het ereburgerschap wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Zundert, die zich voor de gemeente of de gemeenschap van Zundert op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
2. Het ereburgerschap wordt toegerekend door burgemeester en wethouders, vertrouwelijk gehoord de daartoe aangewezen raadscommissie. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk vertrouwelijk ter kennis gebracht van de raad.
3. Degenen aan wie het ereburgerschap is toegekend, ontvangt een gouden penning en een oorkonde. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift van de bij het ereburgerschap behorende penning en oorkonde.

Artikel 3.

De Penning van algemene, maatschappelijke verdiensten van de gemeente Zundert

1. De toekenning van de Penning van algemene, maatschappelijke verdiensten van de gemeente Zundert, wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering en erktelijkheid aan ingezetenen en niet ingezeten of groepen danwel rechtspersonen die zich op één of meerdere specifieke terreinen bijzonder verdienstelijk hebbben gemaakt voor de gemeenschap of een deel van de gemeenschap.
2. De penning van algemeen, maatschappelijke verdienste(n) van de gemeente Zundert wordt toegekend door burgemeester en wethouder van Zundert. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk vertrouwelijk ter kennis gebracht van de daartoe aangewezen raadscommissie.
3. Degene aan wie de Penning van algemene, maatschappelijke verdiensten is toegekend, ontvangt een zilveren penning, voorzien van een lint in de gemeentekleuren, en een besluit. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift van de penning en het besluit.

Artikel 4

De Welzijnspenning

1. De toekenning van de Welzijnspenning geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk vertrouwelijk ter kennis gebracht van de daartoe aangewezen raadscommissie.
2. De penning kan worden verleend aan ingezetenen en niet-ingezetenen of groepen dan wel rechtspersonen die zich op welzijnsterrein op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
3. De penning bestaat uit een bronzen medaille, voorzien van een lint in de gemeentekleuren en een besluit. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift van de penning en het besluit.

Artikel 5

Overige bepalingen

1. Het ereburgerschap en de Penning van algemene, maatschappelijke verdiensten, alsmede Welzijnspenning kunnen postuum worden toegekend.
2. Aan de toekenning van de in deze verordening genoemde onderscheidingen zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.
3. In zeer bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de begiftigde de toegekende onderscheiding ontnemen. Dit geschiedt bij een met reden omkleed besluit, waarvan aan betrokke(n) mededeling wordt gedaan.
4. Burgemeester en wethouders bepalen in overleg met de decorandus of zijn omgeving de datum, het tijdstip en de wijze waarop de betreffende onderscheiding wordt uitgereikt.
5. Van elke toekenning van het ereburgerschap, de Penning van algemene, maatschappelijke verdiensten en de Welzijnspenning, wordt door burgemeester en wethouders aantekening bijgehouden in een register, waarvan het college het model vaststelt en de naam draagt “ereboek van de gemeente Zundert”.
6. De toelichting op de verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen is te allen tijde voor wijziging toepasbaar.

Artikel 6.

Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening gemeentelijke onderscheidingen”.

Artikel 7.

Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergdering van 9 november 2004.

  de secretaris,
 
 
M.J. Markusse
de burgemeester,
 
 
I.J.P. Keijzer

Toelichting op verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 1.

Veel inwoners van de gemeente Zundert zetten zich belangeloos in voor de gemeente of de gemeenschap van Zundert, respectievelijk haar kernen. Ten behoeve van de bijzondere inzet bestaat de behoefte om deze mensen van gemeentewege te kunnen onderscheiden.

De bijzondere verdienstelijkheden zullen in de praktijk zeer uiteenlopend zijn, zodat vormen van een gemeentelijke onderscheiding op zijn plaats is.

Bij de beoordeling van een verzoek wordt een aantal criteria gehanteerd, t.w.:
- bijzondere verdiensten jegens de gehele of een deel van de Zundertse gemeenschap of voor een uitzonderlijk optreden of prestatie;
- in persoonlijke dienstverlening of binnen verenigingen en instellingen grote verdiensten op hun terreinen hebben verworven;
- niet beroepsmatig;
- niet alleen bestuurder maar ook de stille werkers achter de schermen;
- in de regel gaat het om een tijdspanne van een groot aantal jaren, in bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij bijzondere eenmalige prestatie of prestaties van kortere duur.

Artikel 2. Ereburgerschap van de gemeente Zundert.
Het ereburgerschap wordt slechts in hele bijzondere gevallen toegekend. Het gaat hierbij om personen die zich op een zeer uitzonderlijke wijze of met een uitzonderlijke prestatie verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Zundert en haar gemeenschap. Hierbij moet gedacht worden aan personen die Zundert op een uitzonderlijke positieve wijze op de kaart hebben gezet of voor Zundert en haar inwoners of in het algemeen belang verdiensten hebben verworven die nog vele jaren van groot belang zijn.

Artikel 3. De Penning van algemene, maatschappelijke verdiensten van de gemeente Zundert.
De Penning van algemene, maatschappelijke verdiensten, wordt in bijzondere gevallen toegekend aan personen, rechtspersonen of groeperingen die zich op meerdere terreinen zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Zundert en haar gemeenschap. De verdiensten moeten een opmerkelijke uitstraling kennen en van grote betekenis zijn gebleken voor de gemeente Zundert. Met name dient sprake te zijn van de onbevangen en waarachtige instelling ten dienste van de gemeenschap.

Artikel 4. De welzijnspenning.
Deze penning kan worden toegekend aan inwoners, niet-inwoners en rechtspersonen of groeperingen die zich in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van welzijn en zorg: sport, recreatie, cultuur en maatschappelijke zorg. De verdiensten dienen op minimaal één terrein te liggen. Dit criterium impliceert tevens dat deze penning een totaal ander terrein omvat dan de penning op het terrein van de algemene maatschappelijke verdiensten. Ook hier geldt als indicatie hetgeen bij artikel 3 is gesteld. In bijzondere gevallen kan van criteria worden afgeweken, bijvoorbeeld bij bijzondere eenmalige prestaties. De volgende voorwaarden zijn nog van belang:
- een langdurig lidmaatschap valt hier niet onder.
- ook mag er geen sprake zijn van een marktconforme vergoeding.