Verordening sportpenning Zoetermeer (2005)

Artikel 1: Instellen sportpenning
Op grond van deze verordening wordt de sportpenning van de gemeente Zoetermeer ingesteld.

Artikel 2: De sportpenning
1. De sportpenning wordt geslagen in zilver. Op de voorzijde van de sportpenning staat het wapen van de gemeente Zoetermeer, met de woorden “sportpenning gemeente Zoetermeer”. Daarnaast is een aantal sportdisciplines afgebeeld. Op de achterzijde staat de naam van de ontvanger.
2. Bij de uitreiking van de sportpenning krijgt de ontvanger tevens een oorkonde, waarop de motieven op grond waarvan de sportpenning is uitgereikt, zijn opgenomen.

Artikel 3: Toekenning sportpenning
1. De sportpenning wordt toegekend aan personen, die zich op het gebied van sport en recreatie op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en daarbij de naam van de gemeente Zoetermeer op duidelijke wijze naar buiten hebben uitgedragen.
2. De toekenning van de sportpenning vindt plaats door een unaniem besluit van het college.

Artikel 4: Register
1. De toekenning van de sportpenning wordt vastgelegd in een daartoe bestemd register.
2. In dit register worden de volgende zaken vastgelegd:
  • datum uitreiking;
  • naam van de ontvanger;
  • reden toekenning sportpenning.

Artikel 5: Uitreiking sportpenning
De uitreiking van de sportpenning geschiedt in het openbaar door de wethouder, die verantwoordelijk is voor sport en recreatie, danwel door een ander lid van het college.

Artikel 6: Intrekking oude regeling
De Verordening, regelende de instelling en toekenning van de sportpenning van de gemeente Zoetermeer (1992) wordt ingetrokken.

Artikel 7: Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking twee weken na de dag van bekendmaking daarvan, tenzij daarover een referendum wordt begonnen. In dat geval wordt over de inwerkingtreding een nieuw besluit genomen.

Artikel 8: Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening sportpenning Zoetermeer (2005)

Vastgesteld in de raad van 30 januari 2006
In werking getreden op 17 februari 2006