Verordening gemeentepenning Zoetermeer (2005)

Artikel 1: Instellen gemeentepenning
Op grond van deze verordening wordt de gemeentepenning van de gemeente Zoetermeer ingesteld.

Artikel 2: De gemeentepenning
1. De gemeentepenning wordt geslagen in zilver. Op de voorzijde van de gemeentepenning staat het wapen van de gemeente Zoetermeer, met de woorden “gemeente Zoetermeer”. Op de achterzijde staat een op de ontvanger toepasselijke inscriptie.
2. Bij de uitreiking van de gemeentepenning krijgt de ontvanger tevens een oorkonde, waarop de motieven op grond waarvan de gemeentepenning is uitgereikt, zijn opgenomen.

Artikel 3: Toekenning gemeentepenning
1. De gemeentepenning kan worden toegekend aan burgers die zich in de gemeente Zoetermeer of jegens haar inwoners meer dan gewoon verdienstelijk hebben gemaakt.
2. De gemeentepenning wordt niet toegekend aan personen die op grond van hun verdiensten in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding.
3. De afwijzing van een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding, kan geen reden zijn voor het toekennen van de gemeentepenning.
4. Het college stelt criteria vast waaraan de ontvanger van de gemeentepenning moet voldoen.
5. Het college kan in voorkomende gevallen gemotiveerd van de vastgestelde criteria afwijken.
6. De toekenning van de gemeentepenning vindt plaats door een unaniem besluit van het college.

Artikel 4: Register
1. De toekenning van de gemeentepenning wordt vastgelegd in een daartoe bestemd register.
2. In dit register worden de volgende zaken vastgelegd:
  • datum uitreiking;
  • naam van de ontvanger;
  • inscriptie penning;
  • tekst oorkonde.

Artikel 5: Uitreiking gemeentepenning
1. De gemeentepenning wordt uitgereikt in het openbaar ter gelegenheid van een jubileum of afscheid, danwel naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, waardoor de reden van de toekenning van de gemeentepenning wordt onderschreven.
2. De uitreiking van de gemeentepenning geschiedt door de burgemeester danwel door een ander lid van het college.

Artikel 6: Intrekking oude regeling
De Verordening, regelende de instelling en toekenning van de penning van de gemeente Zoetermeer (1985) wordt ingetrokken.

Artikel 7: Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking twee weken na de dag van bekendmaking daarvan, tenzij daarover een referendum wordt begonnen. In dat geval wordt over de inwerkingtreding een nieuw besluit genomen.

Artikel 8: Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentepenning Zoetermeer (2005)Vastgesteld in de raad van 30 januari 2006
In werking getreden op 17 februari 2006