Raadsbesluit


Nr.:   528
 De Raad der gemeente WOUDENBERG,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 1991, nr. 4;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING, REGELENDE HET INSTELLEN EN HET TOEKENNEN VAN EEN EREPENNING VAN DE GEMEENTE WOUDENBERG.

ARTIKEL 1

1. Ingesteld wordt een EREPENNING van de gemeente Woudenberg, uitgevoerd in ZILVER.
2. De penning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Woudenberg en aan de achterzijde vermelding van de naam van de begiftigde en van de datum, waarop tot toekenning is besloten.

ARTIKEL 2

De toekenning van de erepenning geschiedt op voorstel van burgemeester en wethouders bij besluit van de raad, dat genomen wordt in een besloten vergadering.

ARTIKEL 3

De erepenning wordt uitsluitend in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel:
Als blijk van grote erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet-ingezetenen en rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

ARTIKEL 4

Bij uitreiking van de toegekende erepenning wordt aan de begiftigde, als bewijs van verleende onderscheiding een oorkonde uitgereikt, waarvan het model door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

ARTIKEL 5

1. Van elke toekenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register dat de naam EREBOEK VAN DE GEMEENTE WOUDENBERG draagt.
2. In dit register worden behalve de naam, datum en plaats van geboorte en woonplaats van de begiftigde, tevens vermeld datum en redenen, welke tot toekenning van de erepenning hebben geleid.

ARTIKEL 6

1. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de aan een begiftigde verleende onderscheiding intrekken.
2. Aan de betrokkene wordt hiervan mededeling gedaan. Hij is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de hem uitgereikte erepenning met bijbehorende oorkonde aan burgemeester en wethouders terug te zenden.
3. Van de intrekking wordt een aantekening gemaakt in het in artikel 5 genoemde ereboek.

ARTIKEL 7

Aan de toekenning van de erepenning kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen andere verplichtingen verbonden dan de in artikel 6 vermelde.

ARTIKEL 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dagna die van haar vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Woudenberg van 28 maart 1991.

De secretaris, De voorzitter,