Richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen

Brochette (dames), Steekspeld (heren) “Gemeentewapen Woerden” in zilver

Voor toekenning komen personen in aanmerking:
a. wegens bijzondere verdienste jegens de gemeenschap of wegens een individu in die gemeenschap;
b. wegens beëindiging van een langdurig dienstverband, waarbij iemand heeft aangetoond dat bij de vervulling van zijn of haar functie meer is gedaan dan van iemand in een vergelijkbare positie verwacht mag worden.

De toekenning van de brochette/steekspeld kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente worden toegekend en geldt als bewijs van grote waardering en/of dankbaarheid.

De uitreiking van de brochette/steekspeld kan slechts plaatsvinden nadat het B&W-besluit is ondertekend en geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.
Aan verzoeken van particulieren om mededeling van een onderscheiding te mogen doen of deze te mogen uitreiken, kan geen gevolg worden gegeven.
Van elke verleende onderscheiding zal bericht worden gezonden aan de pers.

Brochette (dames), Steekspeld (heren) “Gemeentewapen Woerden” in goud

Voor toekenning komen personen in aanmerking:
a. wegens exceptionele verdienste jegens de gemeenschap of wegens een individu in die gemeenschap;
b. wegens beëindiging van een “langdurig” dienstverband, waarbij iemand heeft aangetoond dat bij de vervulling van zijn of haar functie een uitzonderlijke prestatie is geleverd.

De toekenning van de brochette/steekspeld kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente worden toegekend en geldt als bewijs van zeer grote waardering en/of dankbaarheid.

De uitreiking van de brochette/steekspeld kan slechts plaatsvinden nadat het B&W-besluit is ondertekend en geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.
Aan verzoeken van particulieren om mededeling van een onderscheiding te mogen doen of deze te mogen uitreiken, kan geen gevolg worden gegeven.
Van elke verleende onderscheiding zal bericht worden gezonden aan de pers.

Stadsmuseum

Voor toekenning komen instellingen en verenigingen in aanmerking wegens bijzondere verdienste jegens de gemeenschap.

De toekenning van het stadsmuseum kan zowel aan instellingen en verenigingen binnen de gemeente als daar buiten en geldt als bewijs van grote waardering en/of dankbaarheid.

De uitreiking van het stadsmuseum kan slechts plaatsvinden nadat het B&W-besluit is ondertekend en geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.
Aan verzoeken van particulieren om mededeling van een onderscheiding te mogen doen of deze te mogen uitreiken, kan geen gevolg worden gegeven.
Van elke verleende onderscheiding zal bericht worden gezonden aan de pers.

Wapenbord

Voor toekenning komen personen in aanmerking:
a. wegens verdiensten voor langere tijd binnen het gemeentebestuur;
b. wegens verdiensten voor langere tijd en nauwgezette ambtsvervulling.

De toekenning van het wapenbord kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente worden toegekend en geldt als bewijs van grote waardering voor inzet en uitmuntende eigenschappen.

De uitreiking van het wapenbord kan slechts plaatsvinden nadat het B&W-besluit is ondertekend en geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.
Van elke verleende onderscheiding zal bericht worden gezonden aan de pers.

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan het college van B&W besluiten tot vervallen verklaren van de gemeentelijke onderscheiding.
Aan betrokkene wordt van dit besluit schriftelijk mededeling gedaan.
Betrokkene is in dat geval verplicht om de brochette, de steekspeld, het stadsmuseum of wapenbord aan de gemeente terug te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2004,

de griffier, de voorzitter,W. HooghiemstraB.F.A. van der Kluit-de Groot

Advies raadscommissie Bestuur en Veiligheid d.d. 11 mei 2004:
De commissie adviseert conform het voorstel te besluiten.