De raad van de gemeente Westland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2005, nr. 5.1.2, betreffende de vaststelling Verordening Gemeentelijke onderscheidingen Westland 2006;
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de

Verordening Gemeentelijke onderscheidingen Westland 2006

Artikel 1
Teneinde blijk te kunnen geven aan de waardering die de gemeente Westland heeft voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de Westlandse gemeenschap worden de volgende gemeentelijke onderscheidingen ingesteld:
a. de erepenning, gekoppeld aan het ereburgerschap;
b. de opsteker WestlandStek.

Artikel 2
1. De erepenning kan zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Westland worden toegekend wegens bijzondere verdiensten gericht op de Westlandse gemeenschap.
2. De erepenning wordt toegekend aan personen die zich, behoudens bijzondere gevallen, gedurende tenminste 20 jaar buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de gehele streek van het Westland op maatschappelijk, cultureel of economisch terrein. Deze verdiensten kunnen bestaan uit hetzij het op bovenmatige wijze vervullen van een betaalde functie, hetzij het vervullen van nevenfuncties.
3. De erepenning wordt maximaal éénmaal per jaar toegekend.
4. De erepenning is gekoppeld aan het ereburgerschap.

Artikel 3
1. De WestlandStek kan zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Westland worden toegekend wegens bijzondere verdiensten gericht op de Westlandse gemeenschap.
2. De WestlandStek wordt toegekend: a. aan personen die zich, behoudens bijzondere omstandigheden, gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied; dan wel b. als blijk van waardering voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van sport en/of cultuur van een inwoner van de gemeente Westland.
3. De WestlandStek kan slechts éénmaal aan iemand worden toegekend.

Artikel 4
1. De erepenning is een gouden legpenning met aan de voorzijde het gemeentewapen en aan de achterzijde een inscriptie.
2. De WestlandStek wordt uitgevoerd als een zilveren broche voor dames of een draagspeld voor heren. In het insigne is het linker deel van het logo van de gemeente Westland verwerkt.

Artikel 5
1. De erepenning wordt toegekend door de commissie belast met de voorbereiding van bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente Westland.
2. De burgemeester en de gemeenteraad kunnen iemand voordragen voor toekenning van de erepenning. De voordracht kan slechts plaatsvinden nadat door de burgemeester is vastgesteld dat aan de in artikel 2 gestelde criteria is voldaan en de benodigde gegevens voor toekenning van de onderscheiding zijn verkregen uit de gemeentelijke basisadministratie, de justitiële registers en het politieregister. De voordracht dient tenminste zes maanden vóór de beoogde uitreiking van de erepenning te worden gedaan.
3. Indien de commissie belast met de voorbereiding van bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente Westland besluit tot toekenning van de erepenning wordt de betrokkene hiervan door de burgemeester op de hoogte gesteld.
4. De erepenning wordt tijdens een raadsvergadering door de burgemeester aan de betrokkene uitgereikt.
5. Bij de uitreiking van de erepenning wordt tevens een oorkonde betreffende de toekenning van deze onderscheiding uitgereikt.

Artikel 6
1. De WestlandStek wordt toegekend bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland.
2. Een ieder kan bij het college van burgemeester en wethouders een aanvraag indienen voor toekenning van de WestlandStek middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier. De aanvraag dient tenminste zes maanden vóór de beoogde uitreiking van de WestlandStek te worden gedaan.
3. Na ontvangst van de aanvraag wordt door het college van burgemeester en wethouders getoetst of aan de in artikel 3 gestelde criteria is voldaan en worden de voor de toekenning van de onderscheiding benodigde gegevens opgevraagd uit de gemeentelijke basisadministratie, de justitiële registers en het politieregister.
4. Indien het college van burgemeester en wethouders besluit tot toekenning van de WestlandStek worden de aanvrager en de betrokkene hiervan door het college van burgemeester en wethouders op de hoogte gesteld.
6. De WestlandStek wordt uitgereikt door een lid van het college van burgemeester en wethouders ter gelegenheid van een jubileum, een afscheid of een andere bijzondere gelegenheid.

Artikel 7
Elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt aangetekend in een speciaal register van de gemeente.

Artikel 8
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Gemeentelijke onderscheidingen Westland 2006".

Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag nadat zij is gepubliceerd.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 31 januari 2006

de griffier - N. Broekema
de voorzitter - J. van der Tak


Toelichting bij de Verordening Gemeentelijke onderscheidingen Westland 2006

Artikel 1
Gemeentelijke onderscheiding
Een Koninklijke onderscheiding is niet voor iedereen weggelegd die zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor de samenleving. De criteria om hiervoor in aanmerking te komen zijn streng. Toch is een blijvende blijk van waardering en erkenning in veel gevallen zeer op zijn plaats. Om die reden beschikken veel gemeenten zelf over één of meer onderscheidingen voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Een jubileum, een afscheid of een andere bijzondere gelegenheid kan aanleiding zijn om een dergelijke onderscheiding aan te vragen. Ook de gemeente Westland wil op passende wijze blijk kunnen geven van haar waardering voor bijzondere verdiensten. Dit kan door het instellen van de volgende gemeentelijke onderscheidingen:
- erepenning/ereburgerschap
- WestlandStek (opsteker).

Artikel 2
Erepenning/ereburgerschap
De erepenning is de hoogste gemeentelijke onderscheiding voor externe relaties. Niet alleen inwoners van de gemeente Westland, maar ook personen daarbuiten kunnen in aanmerking komen, mits hun verdiensten gericht zijn (geweest) op de Westlandse gemeenschap. De erepenning is gekoppeld aan het ereburgerschap.
De erepenning wordt maximaal éénmaal per jaar toegekend.

Artikel 3
WestlandStek (Opsteker)
De WestlandStek is een gemeentelijke onderscheiding voor externe relaties. Niet alleen inwoners van de gemeente Westland maar ook personen daarbuiten kunnen hiervoor in aanmerking komen, mits hun verdiensten gericht zijn (geweest) op de Westlandse gemeenschap.
De WestlandStek wordt toegekend:
I aan personen die zich, bijzondere omstandigheden daar gelaten, gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied, of
II als blijk van waardering voor een uitzonderlijke prestatie (op het gebied van sport en/of cultuur) van een inwoner, zoals het behalen van een Europees, Wereld- of Olympisch kampioenschap. Restrictie: het insigne wordt slechts éénmaal toegekend.

Artikel 5
Organisatie
Voordracht voor de gemeentelijke erepenning geschiedt door de burgemeester of de gemeenteraad na toetsing aan de criteria en nadat de benodigde gegevens zijn opgevraagd (uittreksel GBA, justitiële gegevens, kennisgeving politieregister). Dit dient tenminste zes maanden voor de uitreiking te gebeuren.
De gemeente organiseert de uitreiking van de erepenning en de communicatie hierover naar de pers.

Artikel 6
Organisatie
Een aanvraag voor de WestlandStek wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders met behulp van een speciaal ontwikkeld aanvraagformulier. Dit dient tenminste zes maanden voor de geplande uitreiking te gebeuren.
Het secretariaat van het college van burgemeester en wethouders toetst de aanvraag aan de gestelde criteria en vraagt de benodigde aanvullende gegevens op (uittreksel GBA, justitiële gegevens en kennisgeving politieregister).
Indien de aanvraag voldoet aan de criteria, wordt deze via een vertrouwelijke nota voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. In deze nota is tevens de geplande uitreikdatum opgenomen.
De gemeente verzorgt een persbericht over de uitreiking van de WestlandStek.

Artikel 7
Register
Er wordt een register bijgehouden waarin de toekenning van de gemeentelijke onderscheidingen wordt aangetekend. Hierbij kunnen tevens de bijzonderheden worden vermeld die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.