gemeente werkendam

Raadsbesluit 04-019


De raad van de gemeente Werkendam;

gelezen het initiatiefvoorstel van de leden Hak-Loots, Paans, Schalken en Visser-Kieboom (CDA-fractie);

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet

b e s l u i t:

- vast te stellen de volgende verordening tot regeling van de "Waarderingspenning van de gemeente Werkendam"

Verordening regelende de "Waarderingspenning van de gemeente Werkendam".

Artikel 1
De gemeente Werkendam kent als gemeentelijke onderscheiding de "Waarderingspenning van de gemeente Werkendam".

Artikel 2
a. De waarderingspenning wordt toegekend als blijk van waardering voor vrijwilligersactiviteiten in de meest brede zin van het woord
b. Per kalenderjaar wordt de waarderingspenning maximaal 5 maal toegekend

Artikel 3
a. Toekenning van de waarderingspenning geschiedt door een commissie van ten minste drie, door burgemeester en wethouders te benoemen personen
b. De benoeming van de commissieleden geschiedt voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming
c. Jaarlijks doet de commissie verslag over haar werkzaamheden
d. Burgemeester en wethouders wijzen een ambtenaar aan als secretaris van de commissie

Artikel 4
a. Uitreiking van de waarderingspenning vindt plaats bij algemene gelegenheid op of rond de Internationale Dag van de Vrijwilligers
b. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de commissie, kan tussentijds uitreiking van de waarderingspenning plaats vinden
c. De uitreiking vindt plaats door de burgemeester

Artikel 5
a. Aanmelding van personen voor de waarderingspenning uit te reiken bij de eerstvolgende algemene gelegenheid dient voor 01 september van dat jaar plaats te vinden bij de commissie per adres Raadshuisplein 1 te Werkendam
b. Als datum van aanmelding geldt de indiening van het door de commissie daartoe vastgestelde aanmeldingsformulier

Artikel 6
a. De waarderingspenning bestaat uit een penning uitgevoerd door een nader door de raad op voorstel van de in artikel 3 genoemde commissie vast te stellen ontwerp
b. Bij de penning hoort een oorkonde waarop in ieder geval de verdiensten van betrokkene worden vermeld

Artikel 7
Deze verordening treed in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking


Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Werkendam 2 maart 2004.
de raadsgriffier,


mr. I. Bakker
de voorzitter,


drs. H.A.G. Hellegers