VLOOTORDERS

909.       BRITSCHE ONDERSCHEIDINGEN VOOR OPERATIONEELEN DIENST             (S)

              (1939 - 1943 Star en Africa Star)

  Ten aanzien van de Britsche 1939-1943 Star en de Africa Star gelden voor het Britsche personeel o.m. de volgende beginselen:
1e. Niemand is gerechtigd tot het dragen van twee onderscheidingen d.w.z. de 1939-1943 Star én de Africa Star of één dezer beiden en een gelijksoortige geallieerde onderscheiding.
2e. In gevallen, waarbij een militair in de termen zou kunnen vallen voor méér dan één dezer onderscheidingen, wordt de mogelijkheid tot het uitkiezen voor Britsche militairen reglementair uitgesloten.

In verband met het bovenstaande is door de Britsche Marine bepaald, dat het aan Britsche Liaison en D.E.M.S.-personeel diendende op Nederlandsche oorlogs- of koopvaardijschepen niet toegestaan is, een gelijksoortige geallieerde onderscheiding te aanvaarden.
Aangezien binnen afzienbare tijd zal worden overgegaan tot de instelling van een gelijksoortige Nederlandsche onderscheiding als de "1939-1943 Star", wordt op grond van en in overeenstemming met het bovenstaande bepaald, dat het personeel der Koninklijke Marine gedetacheerd aan boord van Britsche oorlogs- en koopvaardijschepen de bedoelde Britsche onderscheidingen niet mogen aanvaarden.

(Besch. M.v.M. No. S 356/49/13/43 ddo. 17 November 1943)