VERORDENING GEMEENTELIJKE EREPENNING

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 26 februari 2007, nr. 20070103A 94 ;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Algemene Wet bestuursrecht.

b e s l u i t :
-vast te stellen de Verordening Gemeentelijke Erepenning

Artikel 1 Instelling
De volgende gemeentelijke onderscheiding wordt ingesteld:
1. de gemeentelijke erepenning;

Artikel 2 Bevoegdheid
1. Het college kan op verzoek of op eigen initiatief de gemeentelijke erepenning toekennen. Van een dergelijk voornemen worden de voorzitters van de gemeenteraadsfracties zo spoedig mogelijk in kennis gesteld;
2. Aan de toekenning van een gemeentelijke erepenning zijn geen rechten en verplichtingen verbonden;

Artikel 3 Gemeentelijke erepenning
1. De gemeentelijke erepenning wordt verleend aan ingezetenen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug die gedurende een aanmerkelijke periode zeer bijzondere inzet hebben getoond jegens de gemeente en de gemeenschap van de Utrechtse Heuvelrug. Deze inzet dient van grote betekenis te zijn geweest voor de gemeente en de gemeenschap.
2. Bij de toekenning van de erepenning wordt een gouden legpenning, speldje met gemeentewapen en een oorkonde uitgereikt.

Artikel 4 Uitreiking

De uitreiking zal geschieden door de burgemeester. In overleg met de decorandus of zijn omgeving wordt de datum, het tijdstip en de wijze waarop de betreffende onderscheiding wordt uitgereikt overlegd.

Artikel 5 Vormgeving

Burgemeester en wethouders stellen nadere regels over de vormgeving van de in artikel 3 en 4 bedoelde oorkonde, speld en legpenning.

Artikel 6 Delegatie

De bevoegdheid tot toekenning van een gemeentelijke erepenning kan niet worden gedelegeerd aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Register

Het college houdt elke toegekende gemeentelijke erepenning bij in een register “Onderscheidingen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug".

Artikel 8 Intrekking

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de toekenning van de Gemeentelijke Erepenning in te trekken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking in het plaatselijke dag- of nieuwsblad.

Artikel 10 Vervallen oude regelingen

De verordeningen over gemeentelijke onderscheidingen, die op het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug van toepassing zijn, worden hierbij ingetrokken.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van een beoogd kandidaat af te wijken van deze verordening.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening gemeentelijke erepenning’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april 2007

De raad voornoemd,

de griffier,        H. Andeweg
de voorzitter, G.F. Naafs


BIJLAGE 1

Overzicht ereburgers/erepenningen/lid van verdienste benoemd in de voormalige gemeenten

Amerongen

Geen ereburger
2/3 erepenning in goud?

Maarn

L.Bussemaker Raadhuislaan 1A 3951 CH Maarn
Mevrouw A. Melsert Hertenlaan  
H.Walthaus-Kemming Kastanjelaan 30 3951 Maarn
Drs. A.D. de Stigter-Huising Het Steenbeek 11 3951 BM Maarn
De heer A.P. de Leeuw   Maarn
Mw. Mr. M.M. Broekhuijsen-Hattink   Maarn
De heer dr. J.J. Poeisz Bakkerweg 35 3951 CT Maarn

Driebergen-Rijsenburg

D.Vogelaar T.Visserweg 9 3951 CC Maarn
De heer W. de Waard Bosuillaan 47 3722 XE De Bilt
De heer A.C. Vogel Beukenhof 20 3955 BX Leersum
De heer W. Jongeneel Park Sparrendaal 50 3971 SM Driebergen-Rijsenburg
De heer A.A. Marlet Traaij 194 3971 GV Driebergen-Rijsenburg
De heer W.M.C. Kosterman Traaij 217 3971 GJ Driebergen-Rijsenburg
De heer W. Derksen Mevrouw Van Vollenhovenpark 34 3971 CX Driebergen-Rijsenburg
De heer drs. R.A. ridder van Rappard Rijsenburgselaan 22a 3092 EJ Driebergen-Rijsenburg

Leersum

Dhr. Oud
Mw. ’s Jabob-des Bouvrie
De heer Dirk Blancke
De heer Jogchem van Doorn
Mevrouw P. Gijsbertse-van Esse
De heer N.A. van de Heuvel
De heer W. Koudijs
De heer A.W. Middeldorp
De heer A. Raterink
Mw. L.A. Wiegerink-Hulsen
Stichting Organisatie Bloemencorso
Mw. C.F. Feith

22 december 2006 een speld van verdienste
Jan de Wit (02.03.1929): 35 jaar Bloemencorso, vele jaren gehandicaptensport, medeoprichter vereniging Bowls, penningm vakbond, vrijwilligerswerk voor vakbond en vult pro deo belastingformulieren in voor vakbondsleden
Ed den Hertog (31.05.1955): Langdurig zitting gehad en leiding gegeven in div commissies van voetbalclub HDS. Ook actief voor Oranjevereniging.
Jan van Amerongen (19.01.1950): Sinds 1958 actief voor voetbalvereniging HDS
Jan Bos (14.08.1958): 25 jaar lid Harmoniever EMM, waarvan 10 jaar vice voorzitter. Motor achter kerstconcerten op Kerkplein en organisator bevrijdingsconcert met veteranen in 2005.
Marga Neele-van het Erve (13.02.1962) Vele jaren actief voor VAC. Verzorgt EHBO lessen op basisscholen in Leersum. Bestuursfunctie EHBO. Initiatiefneemster Middelwegevenementen.
Jeltje Nolte-Terpstra (14.01.1938): 30 jaar betrokken bij organisatie tentoonstellingen in gemeentehuis Leersum
VVV Leersum: Speld voor de vrijwilligers voor het promoten van Leersum gedurende vele jaren.
Jacques van Willigenburg (03.05.1936): Organiseren Uilentorenloop, organiseren bevrijdingsloop Wageningen, stimulator en begeleider div hardloopgroepen op de Heuvelrug, org en begeleider van reizen voor 60+ naar loopevenementen over hele wereld, bestuurslid Veteranen Nederland, hoofdredacteur clubblad "av VN Nieuws"

Doorn

20-04-1964 Verordening regelende de verlening van een eremadaille der gemeente Doorn
Volgens gebruik uitgereikt aan raadsleden, bij tenminste een zittingsperiode.
(1 gradatie)
Uitgereikt aan de volgende niet-raadsleden:
S.Vestdijk (1968),
J.H.E. baron van Nagell (1969),
P.W. ter Haar (1969),
W. Sommer (1972),
W. Sattler (1974),
mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten (1977),
A.P. Roest (1986),
A.Everaars (1987),
mw. S. Lantinga-Deen (1987),
B.de Graan (1988),
mw. H.E. van Breda-van Walbeek (1992),
J. Lith (1994),
mw. C. Grootendorst-Keijzer (1995)
Uit Steinheim (1990): H. Martin, H. Schwab, K.H. Hoppe
Uitgereikt aan raadsleden:
1963     H. Fremouw
  Mr. Dr. J. Schonenberg
  H. Zwaan
  J.F. van Proosdij
  K. Boonstra
  F.J. Kaspers
1966     H.A. Boeschoten
  D. de Bruyn
  W. van Dam
  L.G. Esveldt
1967 C.J.C. van Putten
1968 J.C. Koudijs
1970 H.M. Koorneef
  J.F.N. van Os
1974 W. van Zalingen
  P. Landman
  B. de Bruyn-van Marle
  F.K. Holdinga
1977 S.J.C. Luining
  A.S. Teknatel-Elgersma
1978 J.A.M. Kool-van Bekkum
  A. Petersen
  G. Rooker
  A.I.G.A. Stelwagen R.J.J. Zijlstra
1979 H. Dijkhuis
1982 D. Amorison
1982 L. Rijkhoek
  G.C. de Haan
1983 J. van Laar
1984 mw. P.F.C. Deutekom-Houtstra
1985 H.G.L. Wentholt
  P. Klomp
  H.L. van de Wend
  Mw. W. Varossieau-Staal
  J.Legemaat
  C.J. Gillis
1992 D. Tijsseling
1994 T.R.A.M. Wagenaar
  mw. B. de Bruijn-van Marle
  mw. M.J.M.J. Mombers
  W.P. Kramer

1997 Verordening regelende de instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen.(3 gradaties: ereburger, goud en zilver)
alleen in zilver uitgereikt aan:
mw. F. Beuker-van der Wal (1998)
Koninklijk Muziekgezelschap “De Harmonie Doorn” (1998)
mw. C.J. Coster-Constandse (2000)
P.C. Pollmann (2001)
G.H. Veldhuizen (12-03-2002)
E.Termorshuizen (26-11-2003)
A.G.C. Kok (18-03-2004)

2004 Verordening gemeentelijke onderscheidingen (m.i.v. augustus 2004)
2005 Ter gelegenheid van de herindeling van de gemeente Doorn zijn de volgende gemeentelijke onderscheidingen (in zilver) uitgereikt aan:
De heer A.E.J. van Spaandonk (13-12-2005)
De heer A. de Graaff (12-12-2005)
De heer Th.J.A. Schippers (12-12-2005)
Mevrouw mr. Ch. De Vrey (12-12-2005)
De heer H. Branderhorst (12-12-2005)
Op 16 december 2005 is ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester, de gouden erepenning van de gemeente Doorn uitgereikt aan mr. H.J.F. Reeringh.