Verordening, regelende de instelling en toekenning van de erepenning van de gemeente Urk

Artikel 1
De gemeente Urk kent één gemeentelijke onderscheiding, te weten de “erepenning van de gemeente Urk”, in zilver.
Deze penning heeft een diameter van 50 mm en vertoont aan de voorzijde het wapen van Urk. Op de keerzijde wordt de reden, die tot toekenning van de erepenning heeft geleid, vermeld.

Artikel 2
De erepenning van de gemeente Urk is een medaille van verdienste. Zij wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitgereikt. Dit als blijk van waardering en erkentelijkheid aan zowel natuurlijke als rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 3
De erepenning wordt toegekend door het kollege van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie algemene bestuurlijke aangelegenheden.

Artikel 4
Het besluit, vermeldende de overwegingen die tot toekenning van de erepenning hebben geleid, wordt vastgelegd in een oorkonde.
Het model van de oorkonde wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 5
Van elke toekenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register dat de naam “Ereboek van de gemeente Urk’ draagt.

In dit register wordt behalve de naam, datum en plaats van de geboorte en woonplaats c.q vestigingsplaats van de begiftigde, tevens vermeld datum en redenen, welke tot toekenning van de erepenning hebben geleid en wanneer de uitreiking plaatsvond.

Artikel 6
De uitreiking van de erepenning met oorkonde geschiedt door de burgemeester of diens vervanger.
De gemeenteraad wordt tijdig op de hoogte gesteld van datum, tijdstip en plaats van uitreiking.

Artikel 7
Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het kollege van burgemeester en wethouders de aan een begiftigde verleende onderscheiding intrekken.
Aan de betrokkene wordt hiervan mededeling gedaan. Hij/zij is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de hem/haar uitgereikte erepenning met bijbehorende oorkonde aan het kollege van burgemeester en wethouders terug te zenden.

Artikel 8
Aan de toekenning van de erepenning kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen andere verplichtingen verbonden dan de in artikel 7 vermelde.

Artikel 9
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening, regelende de instelling en toekenning van de erepenning van de gemeente Urk”.
Zij treedt in werking met ingang van de dag van haar vaststelling, onder intrekking op dezelfde datum van de verordening van 1 september 1958.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 29 september 1994,

De voorzitter,
 
De griffier,