De raad der gemeente Son en Breugel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 1980, bijlage nr. 125 - 1980;

gelet op artikel 168 van de gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende :

"Verordening, regelende de instelling en het toekennen van een erepenning van de gemeente Son en Breugel".

Artikel 1.
Ingesteld wordt de erepenning van de gemeente in zilver.

Artikel 2.
De toekenning van de erepenning geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders, de commissie voor algemeen bestuurlijke zaken gehoord.
Dit besluit wordt aan de raad medegedeeld.

Artikel 3.
De erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering, erkentelijkheid en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende, bijzondere verdiensten hebben verworven.

Artikel 4.
De erepenning kan ook posthuum worden toegekend.

Artikel 5.
1. De erepenning draagt aan de voorzijde een afbeelding van het gemeentewapen met daaromheen het opschrift "Erepenning Son en Breugel"en aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie.
2. De vormgeving , uitvoering en afmetingen van de in het eerste lid genoemde erepenning worden voor het overige bepaald door burgemeester en wethouders.

Artikel 6.
Ten bewijze van de onderscheiding wordt aan de begiftigde tevens een revers-draagspeld uitgereikt naar een door burgemeester en wethouders vast te stellen model.

Artikel 7.
Van de toekenning van de erepenning wordt door burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register, waarvan vorm en indeling nader door hen worden vastgesteld.

Artikel 8.
1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening erepenning Son en Breugel".
2. Zij treedt in werking op de dag van haar vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 30 oktober 1980.

DE RAAD VOORNOEMD,
 
De secretaris,
De voorzitter,