-2.07.8

VERORDENING BETREFFENDE DE UITREIKING VAN DE RIJSWIJKSE EREPENNING

Artikel 1.

  De erepenning kan worden toegekend aan natuurlijke personen als blijk van waardering voor een activiteit of een reeks van activiteiten, waarmee de Rijswijkse gemeenschap opmerkelijk werd gediend.

Artikel 2.

  De erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders na het Seniorenconvent te hebben gehoord.

Artikel 3.

  De erepenning wordt uitgereikt door de voorzitter van de raad tijdens een raadsvergadering of een andere passende gelegenheid.

Artikel 4.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de vaststelling.

  Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van 29 maart 1990.