De raad van de gemeente Oud-Beijerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14-06-1985;

gelet op artikel 168 van de gemeentewet;

          BESLUIT:

vast te stellen de volgende

VERORDENING TOT REGELING VAN DE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN.

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling

Artikel 1

Ingesteld worden:

  1. het ereburgerschap van de gemeente Oud-Beijerland;
  2. de erepenning van de gemeente Oud-Beijerland.

Hoofdstuk 2. Ereburgerschap

Artikel 2

Het ereburgerschap wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de gemeente Oud-Beijerland in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 3

De penning, verbonden aan het ereburgerschap wordt geslagen in goud. Hij wordt vervaardigd als legmedaille en vertoont aan de voorzijde het wapen der gemeente en het randschrift "Gemeente Oud-Beijerland", aan de keerzijde een eenvoudig kransmotief, waarbinnen voldoende ruimte is voor een aan te brengen inscriptie. De penning heeft een middellijn van 40 mm.

Artikel 4

De benoeming tot ereburger geschiedt door de raad op voorstel van burgemeester en wethouders.

Artikel 5

Bij elke benoeming tot ereburger wordt in een raadsvergadering aan de begiftigde een oorkonde uitgereikt, vermeldende o.m. naam en voornamen, geboortedatum en –plaats, de bijzonderheden, die tot toekenning hebben geleid, alsmede de datum van het raadsbesluit. Indien burgemeester en wethouders dit gewenst achten kan de uitreiking ook op een andere plaats geschieden.

Artikel 6

Aan het ereburgerschap zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.

Hoofdstuk 3. Erepenning

Artikel 7

De erepenning der gemeente Oud-Beijerland wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven voor de gemeente Oud-Beijerland en haar inwoners bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, als ook aan personen, instellingen, verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, die op wetenschappelijk, cultureel, economisch, sociaal, charitatief op sportgebied een bijzondere prestatie hebben geleverd en daardoor de oudbeijerlandse gemeenschap aan zich hebben verplicht.

Artikel 8

De erepenning van de gemeente Oud-Beijerland wordt geslagen in zilver. Hij wordt vervaardigd als legmedaille en vertoont aan de voorzijde het wapen der gemeente en het randschrift "Gemeente Oud-Beijerland", aan de keerzijde een eenvoudig kransmotief, waarbinnen voldoende ruimte is voor een aan te brengen inscriptie. De penning heeft een middellijn van 40 mm.

Artikel 9

De toekenning van de erepenning geschiedt door burgemeester en wethouders, na ingewonnen advies van de commissie voor algemene bestuurlijke aangelegenheden en personeelszaken.

Artikel 10

Bij de erepenning behoort een oorkonde, vermeldende o.m. de naam van de begiftigde, de bijzonderheden, die tot toekenning hebben geleid, alsmede de datum van het besluit van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip, de plaats en de wijze waarop de erepenning en de oorkonde worden uitgereikt.

Hoofdstuk 4. Algemeen

Artikel 11

Van het verlenen van het ereburgerschap en het toekennen van de erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, hetwelk de naam "Ereboek der gemeente Oud-Beijerland" draagt. In dit ereboek worden de bijzonderheden, die tot onderscheiding hebben geleid, mede vermeld.

Artikel 12

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de raad zijn besluit tot het verlenen van het ereburgerschap c.q. kunnen burgemeester en wethouders hun besluit tot het toekennen van de erepenning, intrekken.

Artikel 13

  1. Deze verordening treedt in werking met ingang van heden.
  2. Tezelfdertijd wordt de Verordening, regelende de instelling en het toekennen van het ereburgerschap d.d. 6 februari 1967 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 augustus 1985.

 
 
 
De secretaris,          
 
 
 
De voorzitter,