Toekenning van gemeentelijke onderscheidingen

Artikel 1. Algemeen.
De gemeente Oss kent de volgende onderscheidingen:
a. het ereburgerschap van de gemeente Oss;
b. de erepenning van de gemeente Oss;
de penning van algemene, maatschappelijke verdienste(n) van de gemeente Oss;
c. de welzijnspenning van de gemeente Oss;
d. de raadspenning van de gemeente Oss.

Artikel 2. Ereburgerschap van de gemeente Oss.
1. Het ereburgerschap wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als nietingezetenen van de gemeente Oss, die zich voor de gemeente of de gemeenschap van Oss op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
2. Het ereburgerschap wordt toegekend door burgemeester en wethouders, vertrouwelijk gehoord de daartoe aangewezen raadscommissie. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk vertrouwelijk ter kennis gebracht van de raad.
3. Degene aan wie het ereburgerschap is toegekend, ontvangt een gouden penning en een oorkonde. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift van de bij het ereburgerschap behorende penning en oorkonde.

Artikel 3. Erepenning van de gemeente Oss.
1. De erepenning wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Oss, die zich voor de gemeente of gemeenschap van Oss op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
2. De erepenning wordt toegekend door burgemeester en wethouders. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk vertrouwelijk ter kennis gebracht van de daartoe aangewezen raadscommissie.
3. Degene aan wie de erepenning is toegekend, ontvangt een zilveren penning en een oorkonde. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift van de erepenning en oorkonde.

Artikel 4. De penning van algemene, maatschappelijke verdienste(n) van de gemeente Oss.
1. De penning van algemene, maatschappelijke verdienste(n) van de gemeente Oss wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen die zich op één of meerdere specifieke terreinen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap of een deel van de gemeenschap.
2. De penning van algemene, maatschappelijke verdienste(n) van de gemeente Oss wordt toegekend door burgemeester en wethouders van Oss.
3. Degene aan wie de penning van algemene, maatschappelijke verdienste(n) van de gemeente Oss is toegekend, ontvangt een bronzen penning en een oorkonde. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift vanpenning en oorkonde.

Artikel 5. De welzijnspenning van de gemeente Oss.
1. De welzijnspenning van de gemeente Oss wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen die zich op één of meerdere specifieke welzijnsterreinen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap of een deel van de gemeenschap.
2. De welzijnspenning van de gemeente Oss wordt toegekend door burgemeester en wethouders van Oss.
3. Degene aan wie de welzijnspenning van de gemeente Oss is toegekend, ontvangt een bronzen penning en een oorkonde. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift vanpenning en oorkonde.

Artikel 6. De raadspenning.
1. De raadspenning wordt toegekend aan de leden van de gemeenteraad die tussentijds of aan het eind van een raadsperiode defungeren.
2. De raadspenning wordt toegekend door burgemeester en wethouders.
3. Het raadslid ontvangt bij defungeren een bronzen penning. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift van de raadspenning.

Artikel 7. Overige bepalingen.

1. Het ereburgerschap, de erepenning en de raadspenning kunnen postuum worden toegekend.
2. Aan de toekenning van de in deze verordening genoemde onderscheidingen zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.
3. In zeer bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de begiftigde de toegekende onderscheiding ontnemen. Dit geschiedt bij een met redenen omkleed besluit, waarvan aan betrokkene(n) mededeling wordt gedaan.
4. Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de betreffende onderscheiding wordt uitgereikt.
5. Van elke toekenning van het ereburgerschap, de erepenning, de penning van algemene, maatschappelijke verdienste(n), de welzijnspenning en de raadspenning wordt door burgemeester en wethouders aantekening bijgehouden in een register, waarvanhet college het model vaststelt en de naam draagt ‘ereboek van de gemeente Oss’.

Artikel 8. Citeerartikel.
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2003"

Artikel 9. Inwerkingtreding.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na vaststelling door de raad van de gemeente Oss.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2003.

De gemeenteraad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,