De Raad der gemeente Ooltgensplaat;
    gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 1956;
    gelet op artikel 168 der gemeentewet;

        B e s l u i t:

    vast te stellen de navolgende
VERORDENING REGELENDE DE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN DER GEMEENTE OOLTGENSPLAAT.

    Artikel 1.

  1. het ereburgerschap der gemeente Ooltgensplaat;
  2. een ere-penning der gemeente Ooltgensplaat in zilver of brons;
  3. een gemeentepenning in zilver of brons.

    Artikel 2.

  1. De Raad beslist over de toekenning van het ereburgerschap.
  2. Burgemeester en wethouders beslissen omtrent de toekenning van de in artikel 1 sub b en c genoemde penningen.

    Artikel 3.

Het ereburgerschap kan - als bewijs van hoge verering en diepe dankbaarheid der gemeente - worden toegekend, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente, wegens zeer uitzonderlijke verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij.
Als bewijs van de toekenning van het ereburgerschap worden aan de begiftigde uitgereikt:

  1. een oorkonde, vermeldende zijn of haar naam, datum en plaats van geboorte, kwaliteit en woonplaats, alsmede de redenen, welke tot toekenning van deze hoge onderscheiding hebben geleid.
  2. een ere-penning der gemeente Ooltgensplaat.

De uitreiking der oorkonde en ere-penning heeft, indien mogelijk, plaats in een plechtige zitting van de gemeenteraad.
Aan het ereburgerschap zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.

    Artikel 4.

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de Raad de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren. Aan de betrokkene wordt van dit besluit mededeling gedaan.

    Artikel 5.

De ere-penning wordt vervaardigd als draag- of legpenning en heeft een middellijn van hetzij 16 mm of 50 mm.
Hij vertoont aan de voorzijde het wapen der gemeente Ooltgensplaat met het randschrift "Gemeente Ooltgensplaat" en draagt aan de achterzijde de vermelding "erepenning" en een toepasselijke inscriptie.

    Artikel 6.

De erepenning kan worden toegekend, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente, wegens zeer bijzondere verdienste jegens de gemeente en/of de burgerij en als bewijs van haar grote waardering en dankbaarheid.

    Artikel 7.

Van elke toekenning van het ereburgerschap of van de erepenning wordt door Burgemeester en Wethouders aantekening gehouden in een register, dat de naam draagt van "Ereboek der gemeente Ooltgensplaat".
Bij deze aantekening worden de bijzonderheden, die tot de toekenning hebben geleid, mede vermeld.

    Artikel 8.

Aan zeer verdienstelijke personen met een onafgebroken lang dienstverband bij een eenzelfde werkgever, of in bijzondere gevallen ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders, kan een gemeentepenning in zilver beschikbaar worden gesteld.

    Artikel 9.

Ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen, als wedstrijden op sport en ander gebied, tentoonstellingen en dergelijke, kan, ingeval het gemeentebelang daarmede in voldoende mate wordt gediend, als prijs ter aanmoediging en erkenning der geleverde prestatie een gemeente-penning in brons beschikbaar worden gesteld.

    Artikel 10.

De gemeentepenning wordt als leg- of draagmedaille vervaardigd van brons of zilver en heeft een middellijn van 50 mm.
Hij vertoont aan de voorzijde het wapen der gemeente Ooltgensplaat met het randschrift "Gemeente Ooltgensplaat" en draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie.

    Artikel 11.

Deze verordening treedt terstond in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering der gemeente Ooltgensplaat op 21 december 1956.

De Secretaris,         De Voorzitter,